Brynen mellan åker och skog fyller en viktig funktion för både produktion och miljö.

Värdefulla bryn behöver skydd

På landet

Brynen mellan skog och jordbruksmark måste skötas bättre för att deras värden för miljö och produktion ska utvecklas.
Det är en av slutsatserna i en utredning som flera myndigheter, bland annat Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, har gjort

− Utredningen visar att vi behöver prioritera insatserna för värdefulla och variationsrika brynmiljöer eftersom de bidrar till så många värden. Det handlar både om att sköta befintliga miljöer och att skapa nya. Vi behöver tillsammans med jord- och skogsbruket öka takten i det arbetet, säger Lisa Karlsson på Jordbruksverket.
Brynmiljöerna innehåller bland annat lövträd, buskar, blommor och gläntor och är värdefulla för många växter och djur, och är också en del av kulturarvet och landskapsbilden. Miljöerna kan bidra till många ekosystemtjänster, bland annat gynnar de nyttodjur som bidrar med pollinering och biologiskt växtskydd till åkermarkens grödor. De kan också ge vindskydd, skydda skogsplantor mot frost och bidra till viltvården i landskapet. Vid naturvårdande skötsel och restaurering kan de också bidra med klenvirke och ved, dvs. råvara från skogen.

×