Fäs­tingar är en som­mar­plåga som sprider den all­var­liga sjuk­domen TBE. Foto: TT

Ge alla till­gång till TBE-vac­cin

Nu kommer de varma kvällarna och ljuset på all­var. Tec­knen är tyd­liga: snart är det som­mar!
Men med som­maren kommer inte bara trev­lig­heter. I na­turen vaknar fäs­tingarna till liv och med dem risken för fäs­ting­buren hjärn­hin­ne­in­flam­ma­tion (TBE). Oro­väc­kan­de börjar TBE bli allt van­ligare i Skåne och i nu­lä­get finns det hela tre de­fi­nierade risk­om­rå­den: nord­öst­ra Skåne, vid Sand­hamnen och skogs­om­rå­det öster om Höör.
Re­dan nu kan man vac­ci­nera sig på vård­cen­tralen mot TBE, men det mot en av­gift.

För Cen­ter­par­ti­et är det själv­klart att se till alla lös­ningar för att för­bättra skå­ningarnas vård. När det finns fun­gerande vac­cin mot en all­var­lig sjuk­dom är det vik­tigt att alla skå­ningar har till­gång till det­ta ba­sala skydd.
Grund­läg­gan­de till­gång till sjuk­vård och vac­cin får inte vara en kost­nads­frå­ga. Där­för röstade Cen­ter­par­ti­et för Li­be­ralernas för­slag om att i Re­gi­on Skåne ut­reda av­gifts­fritt TBE-vac­cin. Ty­värr för skå­ningen röstades för­sla­get ner i re­gi­on­full­mäk­tige.

TBE är en all­var­lig sjuk­dom som inte går att bota när den väl brutit ut. För en tred­je­del av dem som drabbas sprids smit­tan vidare till hjärn­hin­norna och kan orsaka minnes­stör­ningar, tal­rubb­ningar och koncentrationssvårigheter. En ti­on­del får för­lam­nings­symp­tom och i en­sta­ka fall kan TBE leda till döden.
Vård­gui­den 1177 re­kom­men­derar alla som bor el­ler har ett som­mar­bo­en­de i ett risk­om­rå­de att vac­ci­nera sig. Re­kom­men­da­tionen gäller även för den som rör sig myc­ket ute i na­turen på så­dan plats.
Ännu tyd­ligare att man bör vac­ci­nera sig blir det när man på Re­gi­on Skånes egen facebooksida upp­manar till att vac­ci­nera sig, nå­got som flera vård­cen­traler gör.

Det är vik­tigt att Re­gi­on Skåne ut­reder de samhällsekonomiska ef­fekterna av att er­bjuda skat­te­sub­ven­tio­ne­rad vac­ci­ner­ing mot TBE, när det finns ett väl­fun­ge­ran­de vac­cin.
Med ett vac­ci­na­tions­pro­gram mot TBE skulle fler män­ni­skor fort­sätta att vara friska och kun­na leva sina liv som de själva vill. Utan sjuk­skriv­ningar och be­hov av åter­kom­man­de vård.

För en skå­ning ska det inte handla om ekonomi när det gäller sjuk­vård, inte hel­ler vac­ci­ner­ing. Skå­ningen har rätt till en nära och jäm­lik vård och det är po­li­tikens an­svar att sjuk­vården har för­ut­sätt­ningar att ge skå­ningen den vård som man har rätt till.
Den skånska vården måste ta ett steg fram­åt. Cen­ter­par­ti­et är be­redd att ta täten!

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×