Lyssna på fi­nans­po­li­tiska rådet

En allt­för ex­pan­siv po­li­tik, tycker Fi­nans­po­li­tiska rådet att rege­ringen för. Det är inte för­vånande. Till den starkt ex­pan­siva po­li­tik som Riks­ban­ken för ge­nom sin mi­nus­ränta och stora köp av stats­ob­li­ga­tioner späder rege­ringen, trots stark hög­kon­junk­tur, på med sats­ningar som är mo­ti­verade av val­rö­rel­sen mer än det eko­no­miska lä­get.
De obe­ro­en­de eko­nomerna i rådet brukar ir­ri­tera fi­nans­mi­nis­trar, obe­ro­en­de av ku­lör. Magdalena Andersson är ock­så miss­nöjd och tycker det är bra att bud­geten lever upp till över­skotts­målet. Men efter­som det­ta ska gälla över en kon­junk­tur­cy­kel, inte ett en­sta­ka år, är det tvek­samt om Magdalena Andersson klarar det. Finns det verk­li­gen ut­rym­me för nöd­vän­diga sats­ningar när kon­junk­turen om nå­got år vänder ned­åt? Rådets kri­tik att re­ger­ings­po­li­tiken för­stärker kon­junk­tur­sväng­ningarna är verk­li­gen värda att ta på all­var.
Rådet pekar ock­så på bo­stads­po­li­tiken som en risk­fak­tor. Grad­visa be­gräns­ningar i rän­te­av­dragen och höjd fas­tig­hets­skatt (av­gift) be­hövs för att hålla till­ba­ka fastighetsprisutvecklingen och där­med hus­hållens höga be­lå­ning.
Det är nå­got som alla par­tier måste lyssna till. De måste brett komma över­ens om en be­skatt­ning och en bo­stads­po­li­tik som både skapar för­ut­sätt­ningar för ökad ny­bygg­na­tion av bo­städer och ger fa­miljerna möj­lig­heter att skaffa sig de bo­städer de be­höver.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev