Vårdcentraler slipper digitala vårdnotor

skåne Kostnaden för digitala vårdbesök utanför region Skåne växer stadigt och uppskattas i nuläget till 2,5 miljoner kronor.

Förra året drev Alliansen med Liberalerna i spetsen på för att de digitala vårdbesöken inte skulle belasta vårdcentralerna, utan istället tas över av hälso- och sjukvårdsnämnden under första halvåret5 2018.
Nyligen beslutade beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård, PPT, att föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätter att ta ansvar för kostnaden året ut.
På onsdag är ärendet uppe för beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden och där pekar allt på att det blir en förlängning.
‑ Nätbesöken är i dag en oberäknelig kostnad som är svår för vårdcentralerna att ta, utan att det går ut över de som behöver vården mest, nämligen de äldre. Samtidigt är den digitala tekniken här för att stanna, men den ska inte introduceras på ett sätt som tar resurser från de äldre. Vi är glada för att den lösningen förlängs ytterluigare, kommenterar Gilbert Tribo, liberal oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Mot bakgrund av den ökade förekomsten av digitala vårdtjänster har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sett över behovet av förändringar och anpassningar i riksavtalet för utomlänsvård. Syftet är att stödja en fortsatt utveckling av den digitala vården och inte motverka den.
En stor del av kostnaderna är utomlänsvård och det som gäller är att om en person får vård utanför sitt eget landsting faktureras hemlandstinget för kostnaden.

Vårdvalet i primärvården innebär fri etableringsrätt för vådgivare som ska etablera sig i ett eller flera landsting och utomlänsavtalet innebär att det räcker med att vårdavgiften är kontrakterad i ett län för att vara valbar för alla. Det omfattar även vårdgivarens underleverantörer.
SKL vill att landsting och regioner verkar för att medicinska riktlinjer tas fram för de sjukdomstillstånd som lämpar sig för behandling på distans.
Kriterierna för vård som faktueras utanför länet bör också förtydligas, anser SKL. Regioner och landsting bör ha samma besöksersättningar till vårdgivarna för olistade utomläns, respektibe inomlänspatienter inom vårdvalet, menar SKL, eftersom de nuvarande skillnaderna mellan landsting och regioner kan skapa anledning till osunda beteenden för både de som utför vården och de som ansvarar för den. Fram tills dess att ett nytt regelverk har tagits fram så slipper vårdcentralerna att belastas av kostnaden för de digitiala vårdbesöken i andra landsting och regioner.

Dagens fråga

Ska du fira en alkoholfri jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev