I Gaza på gränsen mot Israel har tu­sen­tals pa­le­sti­ni­er de­mon­strerat i flera vec­kor för rätten att flytta till­ba­ka. Foto: TT

Med nyc­keln be­varad i 70 år

Hoppet är det sis­ta som över­ger en män­ni­ska. För 70 år se­dan för­drevs 750 000 pa­le­sti­ni­er från sina hem. Hus­nyc­klarna tog de med sig. Som de flesta flyk­tingar hoppades de, att de skulle kun­na åter­vända hem när kriget tog slut, vil­ket ock­så krävdes av FN i res­o­lu­tion 194.
Israel gjorde ome­del­bart klart att någ­ra flyk­tingar ald­rig skulle tillåtas åter­vända. De­ras egen­dom kon­fis­kerades.
Un­der kriget 1948-49 flydde pa­le­sti­ni­erna i pa­nik när de hörde om mas­sa­krerna som de ju­diska styr­korna hade ge­nom­fört, bland an­nat i Deir Yas­sin, al-Husayniyya, Burayr, Ein Hod och Isdud. Över 400 byar blev tömda på sin be­folk­ning och många raserades.

Israel struntade i FN:s del­nings­plan och in­tog ome­del­bart po­si­tioner utan­för sina om­rå­den. De erövrade hela Galiléen, Negev och väst­ra Jerusalem, som en­ligt FN skulle bli en in­ter­na­tio­nell stad.
För­driv­ningen, som pa­le­sti­ni­erna kallar Ka­ta­strofen, al Nakba, är inte över – den på­går än idag. Olag­liga is­ra­e­lis­ka bo­sät­ta­re stjäl mark, at­tac­kerar bön­der och barn på väg till sko­lan. Ar­mén river bo­städer, sko­lor och vat­ten­brunnar och går in i pa­le­stins­ka byar och städer, ofta för att tra­kas­sera och pro­vo­cera fram våld.
Barn och vuxna fängslas i mi­li­tär­dom­stol där 99,7 pro­cent av de åtalade fälls. Andra hålls in­spärrade långa pe­ri­oder utan rät­te­gång el­ler åtal i så kallat ”ad­mi­nist­ra­tivt för­var.”

De il­le­gala bo­sät­ta­rna lyder un­der Is­ra­els ci­vila lagar, me­dan pa­le­sti­ni­erna tvingas leva un­der mi­li­tära myn­dig­heter och lagar.
Nu skjuter ar­méns prick­skyttar dess­utom mot obe­väp­nade Gaza-bor som de­mon­strerar för rätten att åter­vända, the Great March of Re­turn.
Israel vill göra livet så svårt för pa­le­sti­ni­erna att de pressas till att fly – än en gång. Många har tvingats fly flera gånger – en del av dem är nu i Sverige, som pa­le­stins­ka flyk­tingar från Sy­ri­en.

Världs­sam­fun­det har ett särskilt an­svar och måste se till att flyk­tingarnas sit­u­a­tion blir löst – ge­nom återvändande el­ler kom­pen­sa­tion.
Israel är det enda landet i världen som skapats ge­nom en FN-res­o­lu­tion och bör inte tillåtas att un­der 70 år blankt strunta i de re­so­lu­tioner, som är förenade med krav på ef­ter­lev­nad samt mot folk­rättens kon­ven­tioner och de­kla­ra­tioner.

Ka­ta­strofen, al Nakba, måste få ett slut och pa­le­sti­ni­erna på flykt ges chans att åter­vända och an­vända de nyc­klar som be­varats i 70 år. Res­o­lu­tion 194 gäller än.

Dagens fråga

Bör vägran att göra repmånad ge fängelse?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×