Skogs­bruket kan an­vändas för att göra sam­häl­let mer kli­mat­smart. Foto: TT

Fö­re­tagen vill bli fos­sil­fria

Nio branscher har nu lämnat över sina egna färd­planer för hur de ska bli fos­sil­fria sam­ti­digt som de stärker sin kon­kur­rens­kraft. I en tid när de glo­bala ut­släppen inte minskar i den takt de borde är det en pro­cess som väcker hopp.
Det är med stor sä­ker­het de mest am­bi­ti­ösa färd­planerna i världen för när­ings­livets branscher och visar hur de kan bi­dra till att göra Sverige till världens första fos­sil­fria väl­färds­na­tion. Än mer upp­se­en­de­väc­kan­de är att branscherna här visar hur de inte pri­märt ser fos­sil­fri­het som ett tungt ok utan en ut­veck­lings­väg för att stärka sin egen kon­kur­rens­kraft.

Färd­planerna har tagits fram inom ini­tia­tivet Fos­sil­fritt Sverige och siktar på nettonollutsläpp 2045. Vägen dit går via flera am­bi­ti­ösa del­mål och in­no­va­tiva in­du­stri­pro­cesser.
Stål­in­du­strins sats­ning på fos­sil­fritt stål har re­dan väckt in­ter­na­tio­nellt in­tres­se, dag­lig­va­ru­han­delns mål är att alla plast­för­pack­ningar år 2030 ba­seras på åter­vunnen el­ler för­ny­bar rå­va­ra och sam­ma år siktar flyg­bransch­en på fos­sil­fritt in­ri­kes­flyg och bygg- och an­lägg­nings­sek­torn på hal­ve­ring av sina to­tala ut­släpp.

Till­sam­mans visar färd­planerna ock­så ge­men­samma ut­ma­ningar så­väl som mål­kon­flikter mel­lan branscherna. Till ex­em­pel är branschernas be­hov av bio­mas­sa san­no­likt större än vad som kan er­bjudas.
En an­nan ut­ma­ning är att även om om­ställ­ningen stärker kon­kur­rens­kraften på lång sikt måste fö­re­tagen över­leva på kort sikt och klarar inte att göra alla in­ves­te­ringar själva.

Uti­från färd­planerna är vi en­ligt min be­döm­ning i be­hov av fem vik­tiga po­li­tiska åt­gärder för att skapa goda och lång­sik­tiga för­ut­sätt­ningar för om­ställ­ningen:
1. Anta en bio­eko­no­misk stra­te­gi om hur skogen och jord­bruket kan an­vändas för att på­skynda in­ves­te­ringar i till ex­em­pel bio­raf­fi­na­de­rier.
2. Anta en stra­te­gi för in­fång­ning och lag­ring av kol­di­ox­id (CCS).
3. Gör till­stånds­pro­cesserna ef­fek­tivare och snabbare. Där det nu fö­re­kommer ju­ri­disk pröv­ning uti­från flera olika lagar skulle det i många fall räcka med bara till­stånd en­ligt mil­jö­balken.
4. Of­fent­lig verk­sam­het bör i prak­tiken bara köpa kli­mat­ne­u­trala va­ror och tjänster före 2030.
5. Ut­veckla in­du­stri­klivet så att staten kan stötta de stora in­ves­te­ringar som är lön­samma först på lång sikt. Sverige bör ock­så in­föra en grön stat­lig ob­li­ga­ti­on som ga­ran­terar en viss sä­ker av­kast­ning på pengarna för att bland an­nat få pen­sions­fonderna att våga in­ve­stera i kli­mat­smarta lös­ningar.

Kli­mat­po­li­tiken präglas i dag allt mer av när­ings- och ex­port­po­li­tik. Med färd­planerna för fos­sil­fri kon­kur­rens­kraft visar det svenska när­ings­livet hur till­växt och minskade ut­släpp inte är en mot­sätt­ning utan en för­ut­sätt­ning för ett mo­dernt väl­färds­land.

Dagens fråga

Bör vägran att göra repmånad ge fängelse?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×