Inte minst inom vården kan stress leda till ar­bets­mil­jö­pro­blem. Foto: TT

Ge per­so­nalen bättre ar­bets­mil­jö

Den 28 ap­ril är det den In­ter­na­tio­nella Ar­be­ts­mil­jö­dagen, en dag då vi upp­märk­sammar och lyfter kampen för en fö­re­byg­gan­de bra ar­bets­mil­jö som inte skadar el­ler dödar ar­be­ta­re på ar­bets­platsen.
I dag ser vi hur sjuk­skriv­ningarna på grund av psy­kisk ohäl­sa och ar­bets­re­la­te­rad stress skjuter i höjden. Vänsterpartiet an­ser att det­ta är ar­bets­mil­jö­ska­dor som sam­häl­let be­höver ta an­svar för.
Re­gi­on Skåne och Malmö stad är till­sam­mans de största ar­bets­gi­va­rna i Skåne med lite drygt 54 000 an­ställda. I Re­gi­on Skåne hör vi så gott som dag­li­gen rop från väl­färds­an­ställda om bristande re­surser, för li­ten be­man­ning och för hög be­last­ning. I Malmö stad har sjuk­från­va­ron ökat i nio av tio av de största per­so­nal­grupperna och per­so­nal­om­sätt­ningen är stor.

Ökad ar­bets­be­last­ning och minskade re­surser skapar stress och ohäl­sa hos per­so­nalen. I dag har vi en sit­u­a­tion där väl­färden är så slimmad att de som ar­be­tar där har en orim­lig ar­bets­si­tu­a­tion och kan inte vara säkra på om le­diga dagar verk­li­gen är le­diga dagar. De blir be­ordrade över­tid, sjuk­skriv­nings­tal skjuter i höjden och ar­be­ta­rna, som fram­för­allt är kvin­nor, drabbas av olika stress­re­la­te­rade sjuk­domar.

Ar­bets­mil­jön på­verkar dem som ar­be­tar i väl­färden, men ock­så alla oss som är be­ro­en­de av en fun­gerande väl­färd. Den på­verkar oss som be­höver upp­söka sjuk­vård ibland el­ler ofta, som har våra barn på för­sko­lan el­ler i sko­lan, vom är be­ro­en­de av äld­re­vård i hemmet el­ler på boende, som be­höver stöd av so­ci­al­tjänsten el­ler som hänger på fri­tids­gårdarna.

Det finns flera or­saker till den nu­va­ran­de krisen. De stora skat­te­sänk­ningarna och pri­va­ti­se­ringarna samt frysta stats­bi­drag, som den bor­ger­liga rege­ringen ge­nom­förde, slog hårt mot väl­färden och dem som jobbar där. För­säm­ringar som inte åter­ställts av nu­va­ran­de S/MP-rege­ring.
Men för­säm­ringarna har på­gått länge. Den of­fent­liga kon­sum­tionens an­del av BNP har minskat se­dan bör­jan av åt­tio­talet och väl­färden har där­i­ge­nom gått miste om 1 700 mil­jarder kro­nor. Kraf­tigt minskade re­surser till väl­färden har in­ne­burit att an­talet an­ställda blivit fär­re sam­ti­digt som be­folk­ningen blivit fler.
Det krävs na­tio­nella re­surser till väl­färden och en an­nor­lunda na­tio­nell för­del­nings­po­li­tik – Det vi be­höver är en stor­sats­ning på vår väl­färd!

Att ge per­so­nalen i väl­färden bästa möj­liga för­ut­sätt­ningar att göra ett så gott jobb de kan är grund­läg­gan­de för att ut­veckla väl­färden. Man ska orka ar­beta och man har rätt till sin fri­tid och återhämtning!

För att nå dit vill Vänsterpartiet om­för­dela sam­häl­lets re­surser och ge­nom­föra stora sats­ningar på väl­färden och per­so­nalen i väl­färden.
Det handlar om att ut­bilda fler i väl­färds­yr­kena och det handlar om fler kol­le­gor. I dag saknas tid för återhämtning och be­man­ningen är så slimmad att minsta stör­ning skapar enorm stress.

För att nå dit vill Vänsterpartiet för­korta ar­bets­tiden. I 100 år har vi ar­betat åtta tim­mar om dagen sam­ti­digt som vinsterna har växt. Det är dags att korta ar­bets­tiden med bi­be­hål­len lön.
Vänsterpartiet vill sänka nor­mal­ar­bets­tiden till 30 tim­mar i vec­kan. Det­ta är en ef­ter­läng­tad re­form hos fram­för­allt kvin­nor. Det handlar om fri­het, om makt över den egna tiden och det handlar om en ar­bets­si­tu­a­tion som fun­gerar, i hela livet.

Så frå­gan vi som sam­häl­le be­höver ställa oss är: kan vi tillåta att det fort­sätter så här? Ska vi prio­ri­tera skat­te­sänk­ningar för de re­dan rika el­ler en väl­färd för alla?
För oss Vän­ster­par­tister är det en­kelt. Vi vill bygga ett jäm­likt sam­häl­le och ett håll­bart ar­bets­liv. Ett sam­häl­le för alla – inte bara för de rika.

Dagens fråga

Bör vägran att göra repmånad ge fängelse?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×