Den nya fö­re­nings­lagen är väl­kom­men med mer be­hövs för att stärka kooperationen. Foto: TT

Kooperationen ger möjligheter

Rege­ringen har pre­sen­terat en ny pro­po­si­tion som ger eko­no­miska fö­re­ningar möj­lig­het att kon­kur­rera på lika vill­kor med andra fö­re­tags­former. Svensk Kooperation väl­komnar den nya lagen, men för att den ska få av­sedd ef­fekt be­hövs ett kun­skaps­lyft.
Det finns en ut­bredd okun­skap om ko­ope­ra­tiva fö­re­tag trots att de har ett högt för­tro­en­de hos all­män­het och po­li­ti­ker. De 100 största ko­ope­ra­tiva fö­re­tagen om­sätter 400 mil­jarder kro­nor år­li­gen och har cir­ka 100 000 an­ställda. De flesta drivs som eko­no­miska fö­re­ningar som ock­så är den snabbast växande fö­re­tags­formen.

Låt oss en gång för alla slå fast att ko­ope­ra­tiva fö­re­tag är af­färs­mäs­siga och vinst­dri­van­de fö­re­tag som förenar vinst­mål med andra värden. Ko­ope­ra­tiva fö­re­tag är håll­bara och vill göra eko­no­misk och so­ci­al nytta både för sina med­lemmar och för sam­häl­let.
Kooperationen har en lång tra­di­ti­on och är sam­ti­digt ett mo­dernt al­ter­na­tiv som kan bi­dra till en sund eko­no­misk till­växt och lösa nya pro­blem i när­ings­livet.

Ett slående ex­em­pel är den ge­ne­ra­tions­väx­ling som många pri­vata fö­re­tag står in­för. Av de om­kring 175 000 fö­re­tag som be­rörs ris­kerar vart tredje att läggas ner för att det saknas arv­ta­ga­re el­ler kö­pa­re. Det mot­svarar näs­tan 50 000 fö­re­tag.
Många av des­sa bär­kraf­tiga fö­re­tag skulle kun­na räddas ge­nom att skiftas till per­son­al­ägda ko­ope­ra­tiv. Dess­vär­re saknar Sverige tyd­liga po­li­tiska ini­tia­tiv för per­son­al­övertagande när fö­re­tag av­vecklas.

Sverige be­höver fler fö­re­tag som bi­drar till till­växt och ut­veck­ling. Då kan vär­det av en mång­fald av ägar­mo­deller inom det svenska när­ings­livet inte över­skattas. Den lo­kala fö­re­tags­råd­giv­ningen har ofta ak­tie­bo­lags­formen som ut­gångs­punkt, även om andra as­so­cia­tions­former skulle kun­na fun­gera minst lika bra.
Svensk Kooperation an­ser att det be­hövs ökad kun­skap om den ko­ope­ra­tiva fö­re­tags­formen hos så­väl po­li­ti­ker och be­sluts­fat­ta­re som inom aka­de­min och myn­dig­heter. Det­ta kommer att bi­dra till sek­torns till­växt och ge en större mång­fald i det svenska när­ings­livet, nå­got som är po­si­tivt för hela Sverige.

För att upp­nå det­ta fö­re­slår Svensk Kooperation följande åt­gärder i sam­band med den nya lagen om eko­no­miska fö­re­ningar:
1. Kom­mu­nalt och stat­ligt fi­nan­sierad fö­re­tags­råd­giv­ning bör vara hel­täc­kan­de och ne­u­tral i för­hål­lan­de till de olika as­so­cia­tions­formerna
2. Rege­ringen bör av­sätta me­del för kun­skaps­höj­an­de in­satser om eko­no­miska fö­re­ningar och ko­ope­ra­tiva fö­re­tag
3. Rege­ringen bör ut­reda hur stöd och nya fi­nan­sie­rings­mo­deller kan för­bättras för att un­der­lätta per­son­al­övertagande av fö­re­tag, ex­em­pel­vis vid ge­ne­ra­tions­skif­ten el­ler ned­lägg­ningar

Dagens fråga

Bör vägran att göra repmånad ge fängelse?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×