Bra vägar är viktiga för landsbygden, inte minst de enskilda vägarna. Foto: TT

För en levande lands­bygd

I Al­li­ansens Sverige ska alla kun­na leva och för­verk­liga sina drömmar oav­sett var man bor. För oss ska po­li­ti­ken finnas till för att skapa för­ut­sätt­ningar och röja hin­der som finns för att män­ni­skor och fö­re­tag ska kun­na växa av egen kraft.
Så är det inte idag. Vi har en rege­ring som gång på gång höjer skatterna och ökar re­gel­krån­glet, för att i ett senare ske­de bli för­vå­nade över att män­ni­skor och fö­re­tag på lands­bygden går på knäna. Så kan vi inte ha det. Där­för pre­sen­terar Alliansen nu ge­men­samma för­slag på hur vi vill skapa för­ut­sätt­ningar för lands­bygden att leva.

Rege­ringen har un­der den­na man­dat­pe­ri­od miss­lyc­kats med lands­bygds­po­li­ti­ken. I den ny­li­gen pre­sen­terade lands­bygds­pro­po­si­tionen från rege­ringen saknas flera kon­kreta åt­gärder för en levande lands­bygd.
I stället har livet på lands­bygden för­svårats un­der Löfvens tid vid makten. Vi lägger där­för fram ge­men­samma för­slag på minskat re­gel­krån­gel, bättre in­fra­struk­tur och stärkt fö­re­ta­gan­de – för till­växt i hela Sverige.

Stärkt fö­re­ta­gan­de. Starka och eko­no­miskt håll­bara fö­re­tag är lands­bygdens rygg­rad. Vi ser ett stort be­hov av ge­ne­rella lätt­nader och kost­nads­minsk­ningar för dem som driver fö­re­tag.
Vi vill se re­gel­för­enk­lingar och stärkt ägan­de­rätt för alla som lever av att bruka skog och jord. Fler som bor på lands­bygden ska kun­na skörda frukterna av sitt ar­be­te.

Minskat re­gel­krån­gel. Myn­dig­heters agerande och re­gel­krån­gel sätter käppar i hjulet för boende och fö­re­tag på lands­bygden. Det rör sig om allt från huset som inte byggs på grund av krång­liga re­gler till fö­re­tag som lägger allt för myc­ket tid på ad­mi­ni­stra­tion.
Det be­hövs mind­re re­gel­krån­gel och vi vill till ex­em­pel att strand­skyddet för­ändras för att un­der­lätta byggande i strand­nä­ra lä­gen, ex­em­pel­vis i om­rå­den där det finns lite be­byg­gel­se. Alliansen vill ock­så att myn­dig­heter sätter upp en tyd­lig tids­gräns får hur långa hand­lägg­nings­tider får vara.

Bättre in­fra­struk­tur. En väl­fun­ge­ran­de in­fra­struk­tur är en för­ut­sätt­ning för en levande lands­bygd.
En vik­tig del är de en­skilda vägarna, som möj­lig­gör att en mil­jon män­ni­skor dag­li­gen kan på­börja och av­sluta sin resa till jobb och hem. Vi vill där­för un­der­lätta för un­der­håll och in­ves­te­ringar av de en­skilda vägarna.
Vi vill även för­bättra upp­kopp­lings­möj­lig­heterna i hela landet.

Det lands­bygden be­höver är re­form­er för mer fö­re­ta­gan­de, mind­re re­gel­krån­gel, bättre in­fra­struk­tur och mer fri­het. Det vill vi i Alliansen ge­nom­föra. Rege­ringens po­li­tik bi­drar till raka mot­satsen.

Dagens fråga

Bör vägran att göra repmånad ge fängelse?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×