Se­dan års­skif­tet är eta­nol­bräns­let E85 inte bara bra för kli­matet utan ock­så eko­no­miskt för­del­ak­tigt. Foto: TT

Vi kan snabbt bli fos­sil­fria

Sverige kan bli själv­för­sör­jan­de på för­ny­bart bräns­le till bilar och tung tra­fik. Tek­niken för att göra bio­driv­me­del på rest­pro­dukter från skogen finns här och nu. Nu be­höver po­li­ti­ken och när­ings­livet sätta fart på om­ställ­ningen, så att Sverige och Skåne kan bli fos­sil­fritt.
Sju av åtta riks­dags­par­tier står bak­om rege­ringens mål om en fos­sil­obe­ro­en­de for­dons­flotta 2030. Då ska allt­så alla bilar, last­bilar och bussar kun­na drivas av nå­got an­nat än ben­sin och die­sel.
Ska vi nå målet måste fler ställa om till för­ny­bara driv­me­del, pa­ral­lellt med andra lös­ningar som elekt­ri­fi­er­ing. Alla lös­ningar be­hövs.
Alla håll­bara bio­driv­me­del som finns på mark­naden i dag är bättre än de fos­sila. Ett ex­em­pel är eta­nol. Det är väl­e­ta­ble­rat, finns till­gäng­ligt i stora vo­lymer in­ter­na­tio­nellt och minskar de kli­mat­på­ver­kan­de ut­släppen kraf­tigt jäm­fört med fos­sila al­ter­na­tiv.
Se­dan års­skif­tet är E85 för per­son­bils­mark­naden inte bara bättre för kli­matet, utan även snällare mot plån­boken än ben­sin tack vare de nya skatterna på driv­me­del.

För last­bilar och bussar finns eta­nol­bräns­let ED95, som minskar kli­mat­på­ver­kan med upp till 90 pro­cent jäm­fört med die­sel. All­ra mest kli­mat­smart är ED95 med skogs­eta­nol, fram­ställd av rester från skogen. Per­son­bilar och tung tra­fik kan allt­så re­dan kapa sin kli­mat­på­ver­kan. Skogen är nyc­keln och skog har vi gott om. Tek­no­lo­gi i världs­klass för att om­vandla skogs­rester till för­ny­bara bräns­len finns re­dan ut­vecklad och klar, men vi saknar tyd­liga och lång­sik­tiga spel­re­gler. För den tunga tra­fiken be­hövs styr­me­del som lång­sik­tigt gynnar för­ny­bara driv­me­del. I dag är ED95 skat­te­befriat, vil­ket är po­si­tivt, men bara till och med 2020. En ga­ran­ti om fort­satt skat­te­be­fri­el­se även ef­ter 2020 skulle göra stor skill­nad.

Om riks­dagen inte be­slutar att ED95 ska vara skat­te­befriat ef­ter 2020 be­höver de folk­valda snarast ta fram andra styr­me­del.
Den tunga tra­fiken verkar på en hårt kon­kur­rens­ut­satt mark­nad, vil­ket ställer höga krav på fram­för­håll­ning och lång­sik­tig­het. Utan det kommer nöd­vän­diga in­ves­te­ringar för att bygga ut biodrivmedelsmarknaden att ute­bli. I Sverige finns både rå­va­ran och tek­niken för att göra oss själv­för­sör­jan­de på bio­driv­me­del till så­väl per­son­bilar som tung tra­fik.
Det som krävs är att po­li­ti­kerna ga­ran­terar lång­sik­tiga spel­re­gler.
Först då kan när­ings­livet in­ve­stera i de an­lägg­ningar som krävs för att göra Sverige och Skåne fos­sil­fritt.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×