Attraktiva Vittsjöborg 3 på Limhamnsvägen har efter fyra års kamp mot bostadsjätten Akelius omvandlats till bostadsrättsförening. I huset bor många som flyttade när huset var nybyggt 1954. Arkivbild

Boende fick köpa sitt hus till slut

Malmö – En otro­ligt stor seger.Nu ska vi sätta i gång och re­no­vera och göra det fint.
Thomas Göransson och de boende i Vitt­sjö­borg 3 har ef­ter fyra års fajt mot fas­tig­hets­jät­ten Akelius till slut kun­nat köpa huset av fa­miljen Åberg.

Re­dan 2005 bildade hy­res­gästerna i Vitt­sjö­borg 3 en bo­stads­rätts­fö­re­ning. Det in­ne­bar att de hade hem­bud, det vill säga för­tur till att köpa fas­tig­heten.
Fas­tig­hets­bo­laget Akelius har sam­ti­digt velat köpa fas­tig­heten. För att kun­na runda bo­stads­rätts­fö­re­ningens för­tur köpte bo­laget grann­fas­tig­heten Vitt­sjö­borg 4 och an­sökte om en änd­ring i de­talj­planen hos stads­bygg­nads­kon­toret. Akelius ville slå ihop de båda fas­tig­heterna och på så sätt kring­gå hy­res­gästernas hem­bud.
I fyra år har bo­stads­rätts­fö­re­ningen kämpat mot fas­tig­hets­jät­ten i olika in­stanser.
– Akelius hade lyx­re­no­verat lä­gen­heterna och höjt hy­rorna. Väl­digt många hade inte kun­nat bo kvar då, säger Thomas Göransson.

Till sin hjälp har de hela tiden haft om­bild­nings­fö­re­taget Svensk bo­rätt.
– Utan dem hade det ald­rig gått. Och för­stås att alla i huset varit väl­digt po­si­tiva.
– Och det här är en re­jäl känga åt po­li­ti­kerna. Skälet till att det tagit så lång tid är att de följt Akelius.

Thomas Göransson menar att po­li­ti­kernas agerande gjort att de boende för­lo­rat 50 mil­joner då priserna un­der tiden stigit.
– I hy­ror räknat har vi be­talt 5 mil­joner kro­nor mer än vi skulle ha gjort om vi fått köpa för fyra år se­dan.
Tjäns­te­männen sa nej till Akelius an­sö­kan me­dan stads­bygg­nads­nämn­den allt­så god­kände den 2016. Då över­klagade 34 av hy­res­gästerna och bo­stads­rätts­fö­re­ningen be­slu­tet till Mark- och mil­jö­dom­stolen. I Juni upp­hävde dom­stolen Malmö stads be­slut om en de­talj­plane­änd­ring. 300 mil­joner kro­nor slutade priset på den at­trak­tiva fas­tig­heten med 110 lä­gen­heter.

Åt­tio lä­gen­heter är re­dan köpta.
– 29 lä­gen­heter är inte om­vandlade ännu. Någ­ra har inte fått klart låne­bilden ännu och 25 boende kommer att fort­sätta att vara hy­res­rätter. Ef­ter­hand som hy­res­gästerna flyttar blir lä­gen­heterna sålda. Många har bott i huset se­dan det byggdes 1954.
Det ge­men­samma fi­ran­det får vänta till lite läng­re fram i vår.
Akelius för­sökte över­klaga Mark- och mil­jö­dom­stolens be­slut men Svea hov­rätt valde att inte ta upp fallet.

Dagens fråga

Ska du fira en alkoholfri jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev