Bidrag ska klara bullret

Lund Efter krav från miljönämnden har tekniska förvaltningen nu utrett vad som behöver göras för att minska buller- och luftföroreningsproblemen på Kung Oskars väg och Spolegatan.

Frågan aktualiserades genom klagomål från boende på de båda gatorna sedan busstrafiken inför spårvägsbygget flyttats dit från Sankt Laurentiigatan.
Beträffande luftkvalitet och vibrationer sker inga överskridanden av normer respektive riktvärden, enligt genomförda utredningar.
Vad gäller buller låg flertalet fastigheter redan före trafikomläggningen på nivåer som överskred riktvärdena och problemen ökade sedan, enligt de beräkningar som genomförts.
Tekniska förvaltningen har nu utgått från trafiksituationen när ombyggnaden kring Lund C är genomförd och slutsatsen blir att det inte kommer att vara möjligt att få ned ljudnivåerna utomhus så att riktvärdena uppnås.
Att lägga bullerreducerande asfalt ger en viss förbättring, i alla fall på kort sikt, men med tanke på kostnaderna och underhållsbehovet är en sådan lösning inte skälig, enligt förvaltningen.

Det som i stället föreslås är höjda och utökade bullerskyddsbidrag som kan ge en god inomhusmiljö.
För fönster föreslås en ökning från 1 500 kronor per kvadratmeter till 1 750 samt att en ny nivå införs som innebär 3 500 kronor per kvadratmeter.
För ventiler föreslås en höjning från 600 kronor till 700.
Förvaltningen föreslår att arbetet med att erbjuda bullerskyddsbidrag ska återupptas så snart som möjligt utifrån de nya nivåerna.
Men bedömningen är att nuvarande budget för bullersanering är otillräcklig.
Tekniska nämnden tar upp ärendet vid sitt sammanträde nästa vecka.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×