Gunilla Henriksson vill hjälpa Sandbyborna att känna mer livsglädje. Foto: Mikael Ankarvik
Ove Bornvall vill ha hjälp med att förverkliga det strålskydd han konstruerat. Foto: Mikael Ankarvik

Lunds kommun letade lokala utvecklingsidéer

Södra Sandby Det haglade inte med idéer när pri­vat­per­soner, fö­re­ta­ga­re och föreningsaktiva bjöds in för att pre­sen­tera sina pro­jekt­idéer i Bya­huset i Södra Sandby.
Man någ­ra blev det.

Lunds kommun ingår i Lea­der Lunda­land, en ide­ell fö­re­ning som vill be­driva ut­veck­lings­ar­be­te, och som ut­går från lo­kala för­ut­sätt­ningar och lo­kala ini­tia­tiv. För att ut­veckla tät­orterna i Lunds öst­ra delar har kommunen bjudit in till träffar i Genarp, Ve­be­röd, Dalby och igår allt­så Södra Sandby.
– Flera pro­jekt som pre­sen­terats för oss kommer att kun­na gå vidare, säger pro­jekt­le­da­ren Ivar Sjö­gren från Lunds kommun och radar upp idéer från de ti­digare mö­tena.
Det gäller allt möj­ligt från grön re­ha­bi­li­te­ring, att bli friskare med djur, cy­kel­vägar, re­si­dens­boende för för­fat­ta­re, att få unga ut i na­turen och andra ung­doms­pro­jekt.

De båda projektledarna från Lunds kommun har fått som uppdrag att hjälpa till med att för­verk­liga idéerna ge­nom att vara boll­plank, ge goda råd, tipsa om möj­lig­heter till fi­nan­sie­ring via t ex länsstyrelsen, regionen, sparbanksstiftelserna, Boverket, Allmänna arvsfonden, kommunen själv, Leader Lundaland, med flera.
– Det finns mas­sor av pengar att söka och vi vill se till att de kommer kommunen till del. Vi kan hjälpa till med att fylla i an­sök­ningar hos läns­sty­rel­sen, re­gi­onen och EU, säger Ivar Sjö­gren och och samhällsstrategen Tommy Bengtsson.
– Många vet inte hur de ska göra, i syn­ner­het när det gäller att söka EU-pengar. Det är som be­kant inte helt en­kelt.
Hur ville då mö­tes­del­ta­ga­rna ut­veckla Södra Sandby för att stärka livs­kva­li­teten, drag­nings­kraften och till­växten?

Inger Andersson från hem­bygds­fö­re­ningen ville gär­na göra nå­got med Sandby Möl­la och Kon­sums gam­la bu­tik.
– Var­för inte ett kafé, mer tea­ter och mu­sik­af­tnar un­der som­maren och in på hösten, säger Inger Andersson.
I Kon­sums gam­la bu­tik på Back­ga­tan skulle hon kun­na tänka sig att driva en lop­pis, bland an­nat.
Ann-Ma­rie Fieber ville ut­veckla Fågelsångsdalen.
– Det hade varit här­ligt att kun­na sitta i slutt­ningen, men när jag för­sökte göra det ny­li­gen blev båda jag och hunden bort­mo­tade av ett gäng kor.

Gu­nil­la Henriksson vill att Sand­by­bor­na ska känna mer livs­gläd­je ge­nom att komma när­ma­re sin käns­lor. I dag driver hon en verk­sam­het som ut­går från Qi­gong, yoga och hu­man aware­ness.
– Det här är nå­got som minskar kost­naderna för sjuk­vården. säger Gu­nil­la Henriksson.
Sam­man­lagt har Ivar Sjögren och Tommy Bengtsson träffat över ett 30-tal pro­jekt­äga­re.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×