Konstnären Hanna Ekegren målar gärna direkt med händerna. Omelettfoto.se
Hanna Ekegrens målning Forever and ever.
Målningen Don’t go chasing waterfalls.
Målningen Petit renard.

Färg med lä­kande ef­fekt

KONSTRUNDAN Tänk dig en ty­pisk låt av Hå­kan Hellström el­ler Kent – en glad och catchy me­lo­di med en djup text. Un­ge­fär så är Hanna Ekegrens konst ock­så, i alla fall om man frågar henne.
– Jag älskar färg och tyc­ker att det har en lä­kande och po­si­tiv ef­fekt, men tittar man när­ma­re på min konst så finns det ock­så en djupare in­ne­börd i den, säger Hanna Eke­gren.

Hanna Ekegren

Ålder: 44 år
Bor: Göteborg
Aktuell: Ställer ut på Mossbylund under Konstrundan, 30 mars-2 april. Mer information på www.mossbylund.se
Hemsida: www.hannaekegren.se

 

In­nerst inne har hon nog vetat i hela sitt liv att hon skulle bli konst­när. Trots att hon växte upp i Ul­ri­ce­hamn där na­tur och ut­om­hus­sporter näs­tan är sy­no­nymt med kommunen så lockade det krea­tiva mer.
– Det var väl­digt myc­ket foto och ke­ra­mik där ett tag och jag har nog all­tid målat. Så jag lever ju fak­tiskt min barn­doms­dröm i dag!

Men när in­såg du att du var bra på det här?
– Jag visste att jag var duk­tig i att teckna när jag växte upp efter­som vuxna all­tid be­kräftade mig. Men just att de be­kräftade mig och att jag var så duk­tig hit och dit satte ock­så helt plöts­ligt en stor press på mig. Jag tröttnade fak­tiskt på att teckna till slut för att jag kände krav på att le­ve­rera mer än att göra nå­got på käns­la och för att det var lust­fyllt. Lite ”duk­tig flicka” över det. Så jag jobbade med re­klam och mark­nads­för­ing in­nan jag hittade till­ba­ka till må­lan­det för un­ge­fär tio år se­dan.

Vad fick upp lusten igen?
– Ef­ter att jag fått två barn så kändes det rätt bara. Den här gången så gick jag en­bart på käns­la, jag kände mig trygg i mig själv och det jag gjorde. Jag testade även att måla med fin­grarna di­rekt och det blev en helt an­nan käns­la, både i bilderna och för mitt skapande. Mina vänner och min man upp­muntrade mig att fort­sätta pre­cis så. Nu har jag jobbat hel­tid med min konst se­dan 2009.

Har det all­tid varit myc­ket färg i dina mål­ningar?
– Ja, jag är jät­te­fa­sci­nerad av färg. Pe­ri­oden mel­lan no­vem­ber och feb­ru­a­ri brukar vara väl­digt job­big för mig men målar jag med till ex­em­pel orange så mår jag bättre di­rekt. Färger be­tyder olika för alla män­ni­skor och på­verkar oss på helt olika sätt. Det är så spännande tyc­ker jag! Och jag tänker rätt myc­ket i färg ge­ne­rellt. När jag pluggade hade jag ett spe­ci­ellt in­lär­nings­sys­tem med färg och alla siff­ror är olika färger för mig.

Hur har din konst för­ändrats ge­nom åren tyc­ker du?
– Inte så myc­ket fak­tiskt om vi nu pratar se­dan jag blev yr­kes­verk­sam. Jag minns när jag tog upp mål­ningen igen och satt och blundade un­der tiden jag målade för att känna mig fram. Haha, jag vet att det låter flum­migt, men det var då det blev det an­sik­te som jag målar än i dag. Ett li­tet an­sik­te i ett större, som man kan tolka på olika sätt. Det kan vara det lil­la barnet i den vuxna män­ni­skan el­ler olika si­dor av en män­ni­ska. Tittar man på mina mål­ningar så har till ex­em­pel ögonen ock­så olika färger.

Ja, ögonen får ofta ta stor plats i dina mål­ningar, vad kommer fa­sci­na­tionen för just ögon från då?
– Jag har nog all­tid varit för­trollad av ögon. Man kan inte ljuga med ögonen. Och som konst­mo­tiv så gör de en mål­ning levande. Ögonen kan följa be­trak­ta­ren oav­sett var i rummet den be­finner sig. Det gillar jag.

Snart ska du ställa ut på Moss­by­lund un­der Konst­run­dan, vad kan be­sö­ka­rna för­vänta sig?
– Ja, det ska bli så kul! Det är första gången som jag är med på Konst­run­dan och nå­got som jag har velat göra länge. Jag ställer ut ori­gi­nal­mål­ningar, gra­fiska blad, bric­kor och barn­böcker som jag har il­lu­strerat.
– Men fram­för­allt ska det bli så kul att möta män­ni­skor och prata konst med dem. Mitt jobb är så himla in­tro­vert och jag har så fina föl­ja­re som visar upp­skatt­ning för det jag gör. Änt­li­gen får jag träffa fler av dem!

Hanna Ekegren

Ålder: 44 år
Bor: Göteborg
Aktuell: Ställer ut på Mossbylund under Konstrundan, 30 mars-2 april. Mer information på www.mossbylund.se
Hemsida: www.hannaekegren.se

×