Martina Kvist Reimer från Flackarps by vill inte att det öppna landskapet och naturområdet kring ån ska bebyggas.
Gunnar Magnusson med sin hund Zela promenerar liksom Martina Kvist Reimer med Flecki gärna vid Höje å.
Naturområdet har många värden som Martina Kvist Reimer vill slå vakt om. Här trivs fåglar, här finns en grillplats och ett koloniområde.
På andra sidan Höje å i Lunds kommun byggdes senast området Källby ängar. Lika stor bebyggelse på Staffanstorps sida om ån vill Martina Kvist Reimer inte se.

Vill bevara kultur och natur vid Höje å

FLACKARP Det blåser isvindar över åkrarna mellan Flackarp och ner mot naturområdet Höje å.
Här vill Staffanstorps kommun uppföra en mix av bostäder, verksamheter, service och grönområden.

Snart väntas ett första förslag men den fördjupade översiktsplanen har stött på motstånd redan innan den är presenterad.

Syftet med planen är att se hur de norra delarna av kommunen utmed Höje å från Trolleberg till Knästorp ska kunna utvecklas.
Goda möjligheter att resa kollektivt när Klostergårdens station står klar är en viktig förutsättning.
Men alla välkomnar inte bebyggelse längs Höje å.
– Här finns känslig natur och värdefull åkermark på sluttningen ner mot Höje å, säger Martina Kvist Reimer som är emot bebyggelsen närmast ån. Bara om det inte alls går att undvika att bygga vill hon hellre se en utbyggnad vid befintlig bebyggelse som påminner om Flackarps by med intima gator, slingriga vägar och individuellt utformade byggnader.
Martina Kvist Reimer flyttade till Möllarevägen i Flackarp för fyra år sedan. För naturen och för att kunna cykla till jobbet. I dag är hon ordförande i Möllarevägens samfällighetsförening och engagerad bybo.
– Jag väljer själv cykeln alla dagar i veckan. Samtidigt har Flackarp ett oslagbart läge för biltrafik, vilket nog ändå får många att ta bilen om det byggs ut här. Inte ens närheten till en tågstation vid Klostergården ändrar det, tror jag.

Boende i Flackarp med omnejd bjöds i februari in till ett dialogmöte med Staffanstorps kommun om byggplanerna. Där blev det tydligt att många vill att rekreationsområdet runt Höje å bevaras och/eller utvecklas.
– Senaste bygget, på andra sidan ån i Lunds kommun, är Källby ängar, säger Martina Kvist Reimer och pekar på 4-planshusen närmast S:t Lars som i dag har utsikt över Höje ås dalgång och åkrarna i söder i Staffanstorps kommun.
– Att bygga lika stort på denna sidan om ån skulle förändra landskapet väsentligt, menar hon.
På vägen från Flackarps by ner mot Höje å möter vi Gunnar Magnusson som uppskattar naturområdet där han ofta rastar sin hund Zela.
– I dag när det är så kallt är det kanske svårt att se vilket fint natur- och rekreationsområde det är, men väldigt många utnyttjar det som sådant, säger Martina Kvist Reimer som har skapat en Facebookgrupp där likasinnade kan diskutera problematiken.
– I naturområdet finns en grillplats och koloniområdet Källby Mölla. I området trivs också många fåglar som lockar fågelintresserade hit. Ån fungerar dessutom som översvämningsreglage.
– Min rädsla är att området ska bli som Råby i Lund. Åkrarna sluttar ner mot ån. Byggs höga hus här kommer dessa att skymma hela naturområdet. Detta kommer oåterkalleligt skada områdets värden för besökare.

I dag finns cirka 35 hus i Flackarp och Möllarevägen. Staffanstorps kommun vill bygga bostäder på södra sidan om ån, en blandad bebyggelse.
– Exakt vad det innebär vet vi inte, säger Martina Kvist Reimer.
Hon hade önskat att Lund och Staffanstorp samarbetade mer om naturområdet i stället.
– Höje å är ett riksintresse och landskapsbilden är skyddad. Jag tycker man borde utveckla naturområdet för rekreation och friluftsliv. Kanske kunde man skapa ett naturrum och en kanotled på ån? I denna region finns inte många naturmiljöer av den här typen kvar. Parker kan aldrig ersätta dem.

Att bygga på den utmärkta åkermarken är också en känslig fråga. Länsstyrelsen är tydlig med att bästa åkermarken inte bör bebyggas men vill samtidigt att kommuner bygger kollektivtrafiknära.
– När Klostergårdens station är klar vill man bygga nära den, men då blir det på bästa åkermark. Hur löser man det? undrar Martina Reimer Kvist.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev