Vattenkraftsproduktionen vid Lilla Harrie Valskvarn kan snart vara ett minne blott. Foto: Stefan Persson/Arkiv

Vattenkraften i ån stoppas efter dom

Lilla Harrie Kvarnarna längs Kävlingeån får inte längre bedriva elproduktion med hjälp av vattenkraft. Det slår mark- och miljödomstolen fast i en färsk dom.
Beskedet innebär att Lilla Harrie Valskvarn och två andra anrika kvarnanläggningar tvingas stänga sina turbiner. I förlängningen kan de också tvingas riva dammarna.

– Vi är just nu i fasen att bestämma oss om vi ska överklaga, säger Peter Torstensson, produktionschef på Lilla Harrie Valskvarn AB.
Kvarnen är landets äldsta, där det malts mjöl sedan början på 1500-talet. Under alla år har ån spelat en viktig roll i produktionen, om än i mindre grad det senaste århundradet.
På senare år har miljöorganisationer pekat ut kraftverken längs landets vattendrag som orsaken till en omfattande fiskdöd. Fisken, inte minst ålyngel, har fastnat i turbinerna med följd att beståndet påverkats negativt.

Såväl Älvräddarna Skåne som Kävlingeåns vattenråd och länsstyrelsen i Skåne har i yttranden till mark- och miljödomstolen avrått från att ge de tre kvarnarna längs ån – förutom den i Lilla Harrie har ägarna till Bösamöllan och Kvarnvik fått samma besked – tillstånd till fortsatt kraftproduktion.
Däremot har politikerna i både Kävlinges och Lunds miljönämnder ställt sig bakom att produktionen får fortsätta.
Men mark- och miljödomstolen i Växjö går på nejsidans linje. Domstolen anser att verksamheten – där vatten i ån genom uppdämning avleds för kraftproduktion – innebär ett hinder för vandrande fisk, men också andra djur. Fördämningarna gör det svårt att uppfylla miljökvalitetsnormen, anser rätten.
Förslag har lagts om att bygga så kallade faunapassager, där fisken kan ta sig igenom utan att dödas. Men de bedöms inte kompensera tillräckligt för de skador som uppstår.

Flera parter som yttrat sig i målet har också förespråkat att dammanläggningarna ska rivas när kraftproduktion stoppas. Den frågan är dock inte möjlig för mark- och miljödomstolen att fatta beslut i. En rivning kräver tillstånd, vilket måste prövas i efter en ny ansökan.
För Lilla Harrie Valskvarn får beslutet inga stora ekonomiska konsekvenser, då de båda turbinerna endast står för tio procent av den totala elanvändningen.
– Men det finns ett historiskt värde i muren kring dammen. Kvarnen är från 1509, säger Peter Torstensson.

Dammen anses inte vara så gammal. På kartor från 1810 finns ingen dammanläggning på den platsen.
Men Peter Torstensson värnar också om de båda andra kvarnanläggningarna längre upp i ån, som de samarbetar med.
– Det är äldre byggnader där. Bösamöllan har en gammal träkvarn.
Senast den 28 mars ska överklagan till Mark- och miljööverdomstolen vara inlämnad.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev