GymnasieministerAnna Ekström. Foto: TT

Re­li­gi­ösa sko­lor är fel

Socialdemokraterna vill en­ligt ett press­med­de­lan­de från gymn­asi­e­min­i­ster Anna Ekström och ci­vil­mi­nis­ter Ardalan Shekarabi för­bjuda re­li­gi­ösa fri­sko­lor.
När man lä­ser nog­grannare är det dock inte ett to­tal­för­bud mot sko­lorna de fö­re­slår. Istäl­let är det kon­fes­sio­nella in­slag un­der hela skol­dagen som ska för­bjudas. I dag är kon­fes­sio­nella in­slag i un­der­vis­ningen inte tillåtna me­dan ex­em­pel­vis fri­vil­liga kristna mor­gon­sam­lingar är det. Skärpta regler är ingen orimlighet.
En­ligt en sam­man­ställ­ning finns det 71 re­li­gi­ösa fri­sko­lor, de all­ra flesta kristna. Men den bygger på att sko­lorna själva an­mält att de har en kon­fes­sio­nell in­rikt­ning. Där sakas ex­em­pel­vis La­bo­ra­sko­lan i Hyl­te, som drivs av den kristna sekten Ply­mouth­rö­rel­sen. Den har ett stort an­tal gånger an­mälts för att bryta mot re­gel­verket men Skolinspektionen har låtit sko­lan fort­sätta.
På lis­tan saknas ock­så Studemaskolan i Band­ha­gen, som drivs av Scien­to­logerna (som är klassad som re­li­gi­on i Frank­ri­ke). Att den­na sekt som gjort sig känd för att för­följa dem som hoppat av sektens verk­sam­het får driva en skola är en gåta. Om den nya S-lin­jen skulle komma åt den är oklart.
Liberalerna har ti­digare fö­re­slagit att nya fri­sko­lor med re­li­gi­ös hu­vud­man skulle stoppas. Udden i för­sla­get är na­tur­ligt­vis riktad mot mus­limska fri­sko­lor. Men att ha olika re­gler för nya och eta­ble­rade sko­lor skulle strida mot lik­stäl­lig­hets­prin­cipen och är ingen fram­kom­lig väg.
Hur en lag­stift­ning skulle ut­formas som stoppar re­li­gi­ös in­dokt­ri­nering i sko­lan är ingen en­kel fråga. Där­för borde den rim­liga vägen för att nå fram­gång vara att till­sätta en parlamentarisk ut­red­ning för att hitta fram till en lös­ning som kan få bred po­li­tisk ac­cep­tans. Det handlar om en av­väg­ning mellan re­li­gi­ons­fri­heten och rätten till en konfessionsfri skol­gång.
Det hade varit en mer se­riös in­gång till en för­änd­ring, än att med bul­ler och bång för­söka göra det till en val­frå­ga. Är S bara ut ef­ter att för­söka fiska röster?

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev