Ärendet om byggbodarna och de övriga byggnader som uppförts på fastigheten går nu vidare till mark- och miljööverdomstolen.
Mark- och miljödomstolen avslog stadsbyggnadsnämndens begäran om ett utdömande av vite på mer än 3,5 miljoner kronor för alla byggnader som olovligen uppförts på området.

Behöver inte betala rekordvite för bodar

MALMÖ Stadsbyggnadsnämnden har begärt prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen i ett ärende som gäller byggbodar, plank med mera på en fastighet i Bunkeflostrand.
Vitesbeloppet som ärendet handlar om och som nämnden vill ha utdömt ligger på en rekordnivå på dryga 3,5 miljoner kronor.

Stadsbyggnadsnämnden ansökte i maj förra året om att få ett vite utdömt på drygt 3,5 miljoner kronor. Ärendet har pågått i flera år. Ägaren till fastigheten har uppmanats att ta bort byggbodar, containrar, maskinhall, verkstadsskjul och tillbyggnader av bostadshus eftersom dessa bedöms som olovliga. Något bygglov finns inte för någon av byggnaderna.
Totalt omfattar vitesföreläggandet 30 olika punkter till ett vite på totalt 3 585 000 kronor.
Stadsbyggnadsnämnden har gjort flera besök på platsen. Ägaren till fastigheten har tidigare uppgett att det bodde folk i bodarna.

Vid ett tillfälle fanns det 17 brevlådor på platsen. Ägaren har förklarat att folk skrivit sig på fastigheten utan hans kännedom.
Anledningen till att man går vidare är att mark- och miljödomstolen avslagit nämndens ansökan om utdömande av vite.

Stadsbyggnadskontoret har nu begärt prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen och också begärt anstånd med att utveckla grunderna för prövningstillståndet. Man hoppas få anstånd till mitten av maj månad.
Anna Westberg som är jurist på stadsbyggnadskontoret menar att det är en fastighetsägare som har ansvar för hur det ser ut på en fastighet. I det här fallet har ägaren inte heller varit speciellt intresserad av att medverka i utredningen.
– Ansökan om utdömande av vite har avslagits trots att fastighetsägaren inte bemött ansökan. Från stadsbyggnadskontorets sida menar vi att det är orimligt att vi, utan närmare medverkan från fastighetsägaren, skulle ha behövt utreda om eventuella hyresförhållanden gör att det finns hinder mot föreläggande att inom viss tid avveckla verksamheten, konstaterar Anna Westberg.

– Vi menar att det är fastighetsägarens ansvar att komma med invändningar och konkreta uppgifter om påstådda hinder och när verksamheten i så fall kan avvecklas.
I sin dom skriver mark- och miljödomstolen att det inte är tillförlitligt utrett att föreläggandet är lagligen grundat Med hänsyn till den bevisbörda som åvilar nämnden avslår domstolen ansökan om utdömande av vite.
Fastighetsägaren har angett att byggnadsverk och upplag har uppförts av ett aktiebolag som han har ett hyresförhållande med. Han äger inte de byggnadsverk och det upplag som han förelagts att ta bort. Mark- och miljödomstolen konstaterar att i sin ansökan har inte stadsbyggnadsnämnden närmare utvecklat hur det förhåller sig med det åberopade hyresförhållandet eller vilka äganderättsförhållanden som råder. Därför saknas förutsättningar för att döma ut vitet i enlighet med nämndens ansökan.

Läs mer:

Dagens fråga

Tittade du på Nobelfesten?

  • Nej (74%, 547 Röster)
  • Ja (26%, 191 Röster)

Antal röster: 738

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev