Datorer kan ge sämre minne

Te­le­fon­för­bud i sko­lan dis­ku­teras av och till. Li­be­ralernas par­ti­le­da­re Jan Björklund har kommit med för­sla­get om ett na­tio­nellt för­bud mot te­le­foner i klass­rummen. Var­för han inte in­fö­rde det un­der sina åtta år som skol- och ut­bild­nings­mi­nis­ter har han inte för­kla­rat.
Det finns en själv­klar in­vänd­ning mot Björk­lunds för­slag. Hur ar­be­tet i klass­rummen ska or­ga­ni­seras är in­get som rege­ring och riks­dag ska be­stämma. Det ska av­göras lo­kalt på var­je skola el­ler i var­je klass.

Ligger det då nå­got i kri­tiken mot att eleverna har ”smarta” te­le­foner till­gäng­liga i klass­rummet hela tiden? Som med det mesta kan man svara ”det be­ror på”.
Ibland kan den smarta te­le­fonen, som egent­li­gen är en li­ten da­tor, vara an­vänd­bar i un­der­vis­ningen. Det går att söka fak­ta­upp­gifter med hjälp av te­le­fonen, det går att skriva min­nes­an­teck­ningar el­ler fo­to­gra­fera av an­teck­ningar lä­ra­ren gjort på tav­lan, det finns möj­lig­heter att snabbt skicka frå­gor till olika sak­kun­niga och ex­perter – el­ler be­ställa en fak­ta­bok på bib­lio­teket.
Men om inte lä­ra­rna har kon­trollen över hur te­le­fonerna an­vänds är det knappast nå­gon för­del att eleverna har till­gång till dem. Då är de mer en dis­trak­tion än en till­gång.
Det har väckt upp­märk­sam­het att många av IT-ent­re­pre­nörerna i Si­li­con Valley har valt bort da­torer i sko­lan för sina barn. Många låter barnen gå i Wal­dorf­sko­lor där skärmar är bann­lysta i klass­rummen. Ap­ple-grun­da­ren Ste­ve Jobs lät inte sina barn ens an­vända den egna pro­dukten Ipad.

Det finns forsk­ning som tyder på att den stän­diga upp­kopp­lingen och an­vänd­ningen av olika typer av da­torer på­verkar in­lär­ningen – kan­ske till och med in­tel­li­gensen – ne­ga­tivt.
En­ligt Ap­ple tittar vi på te­le­fonen 80 000 gånger var­je dag. En ame­ri­kansk un­der­sök­ning visar att vi tappar kon­cen­tra­tionen om vi un­der ett ar­be­te tittar på te­le­fonen el­ler bara ir­ri­teras över att den ringer, el­ler undrar över om det kommit nå­got med­de­lan­de.
Ett test lät en grupp ha te­le­fonen till­gäng­lig vid lösandet av en upp­gift, en an­nan hade te­le­fonen i en väs­ka och en tredje hade te­le­fonen i ett an­nat rum. De som hade te­le­fonen utan­för rummet fick bäst re­sul­tat.
Ett an­nat test visade att de som skrivit en me­ning på da­torn och fått veta att den ome­del­bart skulle raderas kom ihåg me­ningen bättre än de som fick veta att me­ningen skulle lagras. Min­net på­ver­kades allt­så av vet­skapen att det var lätt att hitta in­for­ma­tionen. Fors­ka­rna kallade det Googleeffekten.
Förr måste man komma ihåg te­le­fon­num­mer till släkt och vänner för att snabbt kun­na ringa dem. I dag lagras alla te­le­fon­num­mer i te­le­fonen. Det gör att min­net ut­vecklas säm­re.

De som stän­digt blir dis­tra­herade av ovid­kom­man­de saker lär sig säm­re efter­som in­for­ma­tionen ”hamnar fel” i hjär­nan. Att läsa sig till upp­gifter i böcker är där­emot sti­mu­lerade för hjär­nan och gör att in­for­ma­tionen över­fö­rs från ”ar­bets­min­net” till ”lång­tids­min­net”.
Det gör att trots alla för­delar som da­torerna fört med sig finns det an­led­ning att vara för­sik­tig med an­vän­dan­det, särskilt i sko­lan. Att ta da­tor­paus ibland är nyt­tigt för alla.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev