Avslår klagan på strategiskt markköp

Skurup
Förvaltningsrätten i Malmö har avslagit överklagan rörande strategiskt markköp för 15 miljoner.
Kommunen har följt lagen fastslår rätten.

De fyra politiska vildarna, Kent Olsson (-), Anders Kristiansen (-), Sven Rosengren (-) och Niklas Sjöberg (-) har överklagat kommunens köp av strategisk mark år 2016.
På hösten -16 tog kommunfullmäktige beslut att avsätta 15 miljoner kronor att använda till strategiska markköp enligt visionen om att kommunen ska växa rejält till år 2030.
Dåvarande kommunstyrelseordförande, Pierre Esbjörnsson (S), genomförde ett köp av jordbruksmark för just 15 miljoner kort efter beslutet i fullmäktige, och kommundirektör Marcus Willman kontrasignerade köpet. Marken är tänkt att användas till bostadsbyggnation.

Rätten skriver i sitt beslut: ”De klagande ville se en laglighetsprövning av beslutsgången. Enligt deras mening fattas ett beslut innan köpets genomförande. Det borde ha behandlats i kommunstyrelsen också anser de. Men förvaltningen avslår överklagandet och uppger att köpet är riktigt gjort utifrån kommunallagen som den såg ut 2016.
Enligt förvaltningsrättens mening får ett fastighetsköp med ett belopp om 15 miljoner kronor i en kommun av Skurups storlek anses utgöra ett ärende av större vikt som normalt faller under kommunfullmäktiges beslutskompetens enligt 3 kap. 9 § kommunallagen. Fullmäktige i Skurups kommun beslutade dock den 31 oktober 2016 att anslå 15 miljoner kronor till investeringsbudget 2016 för att göra strategiska markköp i syfte att utöka den kommunala markreserven. Fullmäktige får genom detta beslut anses ha tagit ställning till frågan om fastighetsförvärv på ett sådant sätt att kommunstyrelsen inte överskridit sina befogenheter. Skäl att upphäva beslutet på denna grund föreligger därmed inte.”

De klagande ifrågasatte också om köpet kunde ske på delegation.
”Förvaltningsrätten konstaterar att delegationsordningen inte begränsar eller definierar vilka typer av avtal som får ingås på delegation. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören har därmed enligt delegationsordningen varit behöriga att ingå aktuellt köpeavtal. Klagandena har vidare inte visat att ärendet om fastighetsköp inte fick delegeras.
Enligt rättens mening är det således inte visat att delegationsbeslutet inte tillkommit i laga ordning med hänsyn till delegerade beslutsbefogenheter inom kommunen och kommunallagens förbud mot delegering i vissa fall.
Förvaltningsrätten anser inte att klagandena visat att köpeskillingen för de förvärvade fastigheterna inte är marknadsmässig. Det har inte heller i övrigt anförts någon omständighet som medför att beslutet är olagligt i något av de avseenden som anges i 10 kap. 8 kommunallagen.
Sammanfattningsvis ska överklagandet således avslås.”, avrundar rätten.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

  • Ja (52%, 200 Röster)
  • Nej (48%, 185 Röster)

Antal röster: 385

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev