Jonas Sjö­stedt (V) och Ardalan Shekarabi (S). Foto: TT

Vinst­för­budet un­der­känt

Lag­rå­det ger rege­ringens för­slag till vinst­stopp för fö­re­tag inom skola och om­sorg för­ödan­de kri­tik. ”Både när det gäller konsekvensanalysen och ut­form­ningen av de­taljerna kring vinst­be­gräns­ningen får, sam­man­fatt­nings­vis, det nu fram­lagda för­sla­get an­s­es ofull­stän­digt som be­red­nings­un­der­lag”, kon­sta­terar Lag­rå­det i en for­mu­le­ring som full­stän­digt un­der­känner både för­sla­get och sättet som rege­ringen tagit fram det på.
I prak­tiken lär inte lag­rå­dets såg­ning be­tyda nå­got för rege­ringen. För­sla­get är ju ett be­ställ­nings­jobb från Vänsterpartiet, som Ste­fan Löfven var tvingad att gå med på för att få bilda rege­ring 2014 och som han nu måste läg­ga fram för riks­dagen för att kun­na sitta kvar fram till höstens val på Jonas Sjö­stedts nå­der.
Ändå är för­sla­get för att stoppa pri­vata fö­re­tag i väl­färden osed­van­ligt då­ligt. Näs­tan alla re­miss­in­stanser har pekat på ofullkomligheterna i för­sla­get. Nu skriver lag­rå­det att kon­se­kvenserna av för­sla­get är oklara. Nå­gon konsekvensanalys har inte gjorts.
Det be­tyder en­ligt lag­rå­det att ”stort an­tal vård­ta­ga­re och bru­ka­re jäm­te de­ras an­hö­riga samt ett stort an­tal elever och för­äl­drar på olika sätt kommer att drabbas ne­ga­tivt”. Det har både fö­re­tag och kom­muner kon­sta­terat ti­digare, utan att rege­ringen velat ta till sig bud­skapet och ändra för­sla­get.
Ty­värr är det inte första gången som Ste­fan Löfvens rege­ring fått hård kri­tik av lag­rå­det, som ska granska de ju­ri­diska och kon­sti­tu­tio­nella ef­fekterna av olika lag­för­slag. Det visar att rege­ringen låter po­li­tiska am­bi­tioner i den ohar­mo­niska re­ger­ings­ko­a­li­tionen, som är be­ro­en­de av Vänsterpartiet, gå före se­riöst po­li­tiskt ar­be­te.
Ardalan Shekarabi kommer inte att dra till­ba­ka för­sla­get om vinstbegränsning i väl­färds­fö­re­tagen. Hell­re låter rege­ringen in­kom­pe­tensen lysa ige­nom.
Re­dan ti­digare stod det klart att pro­po­si­tionen inte kommer att gå ige­nom i riks­dagen, ef­ter att SD gjort en hel­om­vänd­ning från sina val­löf­ten. Med den hårda lagrådskritiken får Alliansen nya ar­gu­ment i val­rö­rel­sen.

Dagens fråga

Firar du Lucia på något sätt?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev