Ny tysk rege­ring vik­tigt för Europa

Socialdemokraterna i Tysk­land god­kände att par­tiet går in i en ny ko­a­li­tion med Merkels krist­de­mo­krater. I en med­lems­om­röst­ning fick par­ti­led­ningens av­tal stöd av två tred­je­delar av dem som röstade (hela 78 pro­cent av med­lemmarna), trots en ak­tiv op­po­si­ti­on mot att fort­sätta i rege­ring.
In­för valet lovade den nye fräl­sa­ren, för­re EU-tal­mannen Martin Schultz, att SDP inte skulle gå in i en ny stor ko­a­li­tion med CDU/CSU. Ef­ter att SDP gjort sitt näst sämsta val­re­sul­tat un­der ef­ter­krigs­ti­den blev det än vik­tigare för många med­lemmar. Men när An­ge­la Merkel inte fick med sig li­be­ralerna i en ko­a­li­tion med De gröna och vände sig till SPD på nytt in­ledde Schultz ändå för­hand­lingar.
Merkel tvingades till om­fat­tan­de ef­ter­gifter för att få med SDP i ko­a­li­tionen. Det smärt­sammaste var nog att fi­nans­mi­nis­ter­posten går till SPD.
Men Martin Schultz brutna val­löf­te om att säga nej till en ko­a­li­tion och att han så up­pen­bart strävade ef­ter ut­ri­kes­mi­nis­ter­posten väckte stark op­po­si­ti­on. För att rädda ko­a­li­tionen tvingades han där­för avgå som par­ti­le­da­re och av­sä­ga sig alla min­i­ster­planer.
San­no­likt var det en kom­bi­na­tion av po­li­tiska segrar i ko­a­li­tions­för­hand­lingarna och hotet om ett ännu större ras i det ny­val som tro­li­gen kommit om inte SPD-med­lemmarna sagt ja, som av­gjorde för många av dem som röstade.
För Tysk­land in­ne­bär det att en ny Merkelregering kan till­träda fem må­nader ef­ter valet. Det är en ovan­ligt lång tid för regeringsbildandet för att vara i Tysk­land.
För Europa är det lika vik­tigt med en sta­bil tysk rege­ring, med tan­ke på Trumps in­ledda han­dels­krig, brexitförhandlingarna och för­hand­lingar i EU om både näs­ta bud­get och jord­bruks­po­li­tiken.
Även om val­re­sul­tatet in­ne­bar att Merkels ställ­ning på hem­ma­plan för­svagats är hon obe­strid­ligt den ledande po­li­ti­kern i Europa. Den sta­bi­li­teten be­hövs i det oro­liga världs­lä­get.

Dagens fråga

Firar du Lucia på något sätt?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev