Mer id­rott i sko­lan skulle livs­långt ge barnen bättre hälsa. Foto: TT

Låt skol­barn röra på sig ofta

Svenska 15-år­ingar är mer stil­la­sit­tan­de än EU-snittet, och en av fem är över­vik­tig. Sam­ti­digt visar ny forsk­ning på vuxna en tyd­lig kopp­ling mel­lan då­lig kon­di­tion och hjärt-kärl­sjuk­dom.
En sport­lovs­vec­ka är inte till­räck­ligt – rege­ringen måste ta ini­tia­tiv till att alla grund­sko­le­barn får fy­sisk ak­ti­vi­tet som en na­tur­lig del av var­je skol­dag.

Lek med tanken att det fanns en me­di­cin som fö­re­byggde dep­res­sion, ökade pre­sta­tions­för­må­gan och gjorde att du blev lyck­ligare, friskare och levde läng­re – sam­ti­digt som den var gra­tis och till­gäng­lig för alla. Som du sä­kert har listat ut är me­di­cinen ingen uto­pi; den heter mo­tion.
Sverige har länge varit ett folk­häl­sans fö­re­gångs­land, med en be­folk­ning som relativt sett är häl­so­sam, frisk och lång­li­vad. Men en ny OECD-rap­port visar att svenska ung­domar i dag är mind­re fy­siskt ak­ti­va än EU-snittet, och att var femte svensk 15-år­ing är över­vik­tig. Det är näs­tan en dub­bler­ing jäm­fö­rt med år 2002.

Att ti­digt eta­blera goda mo­tions­va­nor mer än för­dubblar san­no­lik­heten att vara fy­siskt ak­tiv senare i livet. Stil­la­sit­tan­de ung­domar har en ökad risk för övervikt i vuxen ål­der, vil­ket i sin tur ökar risken att drabbas av dia­be­tes och hjärt-kärl­sjuk­domar som stro­ke och hjärt­in­farkt.
Dess­utom visar en ny svensk stu­die, pub­li­cerad i European Journal of Pre­vent­ive Cardiology, att fy­sisk ak­ti­vi­tet har en di­rekt kopp­ling till hjärt­häl­san. Med hjälp av data från Hjärt-Lungfondens största forsk­nings­sats­ning SCAPIS har fors­ka­rna stu­de­rat sam­bandet mel­lan kon­di­tions­nivå och graden av plackbildning i hjär­tats krans­kärl.

I stu­dien fann man att del­ta­ga­re med låg kon­di­tion hade en näs­tan dub­blerad san­no­lik­het för be­ty­dan­de plackbildning, obe­ro­en­de av fak­torer som rök­ning och stil­la­sit­tan­de. Ni­vån av plackbildning har en stark kopp­ling till hjärt­sjuk­dom och livs­längd.
Ti­digare stu­di­er har visat att dag­lig skol­gym­nas­tik har po­si­tiv in­ver­kan på en mängd andra fak­torer, så­som hälsa, mo­to­rik och be­tyg. Fy­sisk ak­ti­vi­tet är även ett ef­fek­tivt va­pen mot psy­kisk ohäl­sa.
Trots det­ta är Sverige ett av de länder i Europa med lägst an­tal tim­mar skol­id­rott, och vi saknar en stra­te­gi för att nå WHO:s mål om att öka be­folk­ningens fy­siska ak­ti­vi­tet för att fö­re­bygga hjärt-kärl­sjuk­dom.

En sport­lovs­vec­ka om året är inte till­räck­ligt. Nu måste rege­ringen ta ini­tia­tiv till att öka mängden fy­sisk ak­ti­vi­tet i sko­lan.
Det borde vara en själv­klar­het att ge alla barn för­ut­sätt­ningar att må bättre, lära sig mer – och leva läng­re.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×