Sturups flygplats är en av de mindre flygplatser som drabbas av flygskatten. Foto: TT

Flyget är en nöd­vän­dig­het

Ef­ter för­slag från rege­ringen in­fö­rs den 1 ap­ril i år en na­tio­nell flyg­skatt. Det­ta in­ne­bär att flyg­bil­jetter i fram­tiden blir upp till 400 kro­nor dyrare, nå­got som för­svårar var­dagen för både svenska fö­re­tag och män­ni­skorna som bor här.
Mo­de­raterna vill att män­ni­skor ska kun­na bo och jobba i hela landet och att fö­re­tag ska kun­na ex­pan­dera och hitta ny kom­pe­tens även utan­för våra stor­städer. Där­för säger vi nej till in­fö­ran­det av en flyg­skatt.

Sverige är EU:s till ytan tredje största land och i stort be­hov av tra­fik­slag som snabbt gör att vi kan ta oss från den ena delen av landet till den andra. Vi är ock­så EU:s mest nord­liga land och be­höver där­för enkla och ef­fek­tiva sätt att resa och frakta va­ror till resten av Europa i sö­der.
Flyg­skatten kommer att spela stor roll för Stu­rups fram­tid, då det är den syd­ligaste an­halten för flyg­trans­port in­nan resten av Europa tar vid. Med en na­tio­nell flyg­skatt skulle många sä­ker­li­gen istäl­let välja att trans­por­tera både va­ror och resa själva från ex­em­pel­vis Kast­rup.

Snabb rör­lig­het är av­gö­ran­de för fö­re­tags lön­sam­het i vår glo­bala värld. När han­deln ökar gynnar det inte bara svensk kon­kur­rens­kraft in­ter­na­tio­nellt, utan även fö­re­ta­gan­de i Sverige.
Rege­ringen vill med flyg­skatten minska ut­släppen. Men in­ri­kes­flyg­ningar står idag en­ligt Na­tur­vårds­ver­ket för 1,5 pro­cent av de to­tala ut­släppen av växt­hus­gaser i Sverige. Flyg­skatt är där­med en myc­ket in­ef­fek­tiv lös­ning på ut­släpps­pro­blemen. Blir flyg­re­sorna dyrare kommer många dess­utom bara välja att ta bilen istäl­let. I Skåne kommer många att ha lätt att ta bilen el­ler tåget till Kast­rup och helt en­kelt bara flyga där­ifrån.

Rege­ringen för­svårar var­dagen för män­ni­skor och fö­re­tag utan att det gör nå­gon egent­lig skill­nad för mil­jön.
Det svenska flyget skapar jobb på mind­re orter och ökar tu­rist­när­ingen, nå­got som ger ökade skat­te­in­täkter som ex­em­pel­vis kan läg­gas på att ut­veckla nya, in­no­va­tiva lös­ningar för minskade ut­släpp.
Mo­de­raterna vill se minskade ut­släpp ge­nom nya tek­ni­ker som möj­lig­gör ex­em­pel­vis trans­port­me­del drivna helt på fos­sil­fria bräns­len. Först då kommer mil­jö­på­ver­kan att minska på rik­tigt.
Flyg­skatten straffar alla flyg­re­sor oav­sett ut­släpps­mängd och hindrar tek­nik­ut­veck­ling på om­rå­det. Sverige måste satsa på att hitta ef­fek­tiva lös­ningar som minskar ut­släppen utan att sam­ti­digt minska till­växten el­ler för­svåra för män­ni­skor att hälsa på vänner och fa­milj i andra städer och länder.

Sverige be­höver en ny rege­ring som ser flyget som en nöd­vän­dig­het för ut­veck­ling och till­växt. I en allt mer glo­bal värld måste Sverige kun­na satsa på till­växt och mil­jö sam­ti­digt. Flyg­skatten bi­drar var­ken till bättre mil­jö el­ler till­växt. Där­för säger Mo­de­raterna nej till in­fö­ran­det av rege­ringens flyg­skatt.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×