Kon­flikter har ofta stoppat hamn­verk­sam­heten. Foto: TT

Ifrå­ga­satt strejk­rätt

Ut­red­ningen om att be­gränsa strejk­rätten för att komma till­rät­ta med Hamnarbetarförbundets strejker och strejk­hot verkar luta åt ett strejk­för­bud när det re­dan finns ett gällande kol­lek­tiv­av­tal på ar­bets­platsen som om­fattar det ar­be­te som strejken skulle gälla. Bara om det fack­för­bund som re­dan har kol­lek­tiv­av­tal ger sitt god­kän­nan­de skulle en an­nan fack­lig or­gan­i­sa­tions strejk för att få ett eget kol­lek­tiv­av­tal vara tillåten.
Även om ut­red­ningen syftar till att komma åt Hamnarbetarförbundets strejker måste en lag vara all­män­gil­tig. Där­för oroas SACO som på många ar­bets­platser har med­lems­för­bund med fär­re med­lemmar än ett do­mi­ne­ran­de TCO-för­bund. Där­med skulle SACO-med­lemmarna bli be­ro­en­de av sina tjäns­te­manna­kol­le­gors väl­vil­ja för att få teckna ett eget av­tal, om inte ar­bets­gi­va­ren vill ha ett så­dant.
Kri­ti­kerna har för­stås rätt i att det kan leda till fler kon­flikter och re­vir­strider mel­lan olika fack­för­bund. LO-för­bun­det Transport kommer ald­rig att ac­cep­tera att Hamn­ar­be­ta­rna får ett eget av­tal. Det har till och med LO:s ord­fö­ran­de Karl-Petter Thor­walds­son slagit fast. Där­för är LO inte nå­gon tyd­lig mot­stån­da­re till en strejk­be­gräns­ning.
Svenskt Näringsliv vill gär­na ha be­gräns­ningar av möj­lig­heterna att ta till strids­åt­gärder. Men vice vd Peter Jeppsson vill inte ge andra fack­för­bund det av­gö­ran­de in­fly­tan­det över om en strejk ska vara tillåten.
De­batten om det in­of­fi­ci­ella (kanske medvetet läckta) för­sla­get är re­dan liv­lig. Det visar som väntat att för­slag om in­skrän­kt strejk­rätt, om än bara lite, är myc­ket kon­tro­ver­si­ellt. Att en S-ledd rege­ring skulle vara be­redd att läg­ga fram ett för­slag strax före ett val är svårt att tro. Det skulle öppna för en re­jäl val­fram­gång för Vänsterpartiet, som re­dan larmat om att ald­rig tumma på strejk­rätten, som fak­tiskt är grund­lags­fäst.
Men kan­ske måste en be­gräns­ning ändå göras, med tan­ke på hur kost­samma som Hamnarbetarförbundets kon­flikter visat sig vara. Det blir Löfvens svåraste be­slut.

Dagens fråga

Är du stressad över julen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev