Även bio­bräns­len orsakar kol­di­ox­id­ut­släpp, påtalar ar­ti­kel­för­fat­ta­ren. Foto: TT

Bio­bräns­len är ingen lös­ning

Vi vill ju alla över­lämna en fin värld och ett här­ligt land till våra barn och barn­barn. Vi vill att de ska få ett kli­mat som de kan han­tera. Men vi handlar på ett sätt som leder till mot­satsen.
Så här ligger det till. Det är kol­di­ox­id­halten i at­mo­sfären som är av­gö­ran­de. Den är för hög, och måste sän­kas. Från dagens 400 ppm till 350 ppm. Och det målet måste vara upp­nått ab­so­lut senast år 2100.
Då är det ty­värr så att ALLA kol­di­ox­id­ut­släpp ef­ter år 2015 måste bindas (städas bort ur at­mo­sfären) – av världens alla barn och barn­barn. An­nars ris­kerar de att få en skenande kli­mat­för­änd­ring, allt­så en uppvär­mning som ingen kan stoppa.

Men CO2-halten i at­mo­sfären sjunker inte ens, den stiger var­je år, där­för att världens vuxna gen­er­a­tion en­vi­sas med att an­vända fos­sila bräns­len, bio­bräns­len, sop­för­brän­ning, sved­je­bruk – ja alla möj­liga sorters för­brän­ning. Och ALLA bräns­len (utom bio­gas) orsakar ut­släpp av CO2, vil­ket yt­ter­li­ga­re höjer kol­di­ox­id­halten i at­mo­sfären.

Det finns två sätt att ändra på det­ta och båda måste an­vändas max­i­malt.
• Skär ner de glo­bala ut­släppen av kol­di­ox­id med mer än 50 %, för då minskar halten i at­mo­sfären.
• Plan­tera mas­sor av träd och låt dem växa på ett op­ti­malt sätt, för då binder trä­den en hel del CO2.
Ge­nom mål­in­rik­tad po­li­tik som sti­mu­lerar des­sa två an­grepps­sätt kan målet 350 ppm fort­fa­ran­de upp­nås i tid för att rädda vår planet. Men det krävs full sats­ning!
Att över­gå till bio­bräns­len är allt­så ingen lös­ning, och flyg kan ald­rig bli håll­bart.

Det­ta är job­bigt att ac­cep­tera, men man kan inte för­handla med na­turen. Skog och mark måste nu an­vändas till att binda så myc­ket CO2 som nå­gon­sin är möj­ligt.
En år­li­gen stigande flyg­skatt, där statens hela in­täkt från den­na av­gift var­je månad delas ut i lika stora delar till alla vuxna med­bor­ga­re, skulle där­emot minska fly­gan­det och dess ut­släpp.

Vi har slarvat bort all­de­les för myc­ket tid på att inte göra nå­got alls. Låt oss nu änt­li­gen inse all­varet och verk­li­gen ta tag i kli­mat­frå­gan som om kriget var över oss, me­dan det ännu är möj­ligt.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×