Att bygga vindkraftverk leder till minskade klimatutsläpp när utsläppsrätter skrotas. Foto: TT

Al­la kan minska sin kli­mat­på­ver­kan

Plöts­ligt kan stora utsläppare göra en di­rekt kli­mat­nytta.
Kom­munerna kan ta kli­mat­an­svar ge­nom att ge klar­tec­ken till nya vind­krafts­pro­jekt, me­dan hus­håll och fö­re­tag som ex­em­pel­vis väljer tåget istäl­let för flyget, sätter upp sol­celler på taket el­ler kö­per an­delar i vind­krafts­ko­ope­ra­tiv blir våra nya kli­mat­hjäl­tar. Allt det­ta be­ror på att EU nu för­ändrar sy­stemet för ut­släpps­han­del.

Pro­blemet med EU:s han­dels­sy­stem har varit att det finns ett enormt över­skott av ut­släpps­rätter. Det­ta över­skott (cir­ka 2,6 mil­jarder) har pressat ned priset på ut­släpps­rätter till en så låg nivå att ut­släpps­han­deln inte har skapat in­ci­ta­ment för att satsa på ny tek­nik som minskar ut­släppen.
Efter­som det to­tala ut­släpps­ut­rym­met (an­talet ut­släpps­rätter i sy­stemet) varit för­ut­be­stämt, kan ex­tra ut­släpps­minsk­ningar i ett land leda till att ut­släppen ökar nå­gon an­nan­stans i EU.
Men nu ska EU för­ändra ut­släpps­han­deln i grunden. När ut­släppen är lägre än an­talet ut­släpps­rätter (och över­skottet når en viss nivå) kommer EU att året där­på minska an­talet ut­släpps­rätter som auk­tio­neras ut.

Det be­tyder i prak­tiken att om ett svenskt hus­håll el­ler fö­re­tag minskar sina ut­släpp av kol­di­ox­id med ett ton så kommer det, i alla fall un­der de nä­rmaste åren, att leda till skrot­ning av en ut­släpps­rätt (som mot­svarar ett ton CO2).
EU:s nya re­gler får stor be­ty­del­se för alla ak­törer som vill minska sin kli­mat­på­ver­kan:

• De 79 ener­gi- och in­du­stri­an­lägg­ningar i Skåne som in­går i EU:s ut­släpps­han­del fick 2016 sig till­delat 1607 000 ut­släpps­rätter, men släppte bara ut 1407 000 ton kol­di­ox­id. Nu får den­na ut­släpps­minsk­ning en di­rekt kli­mat­nytta.
Dess­utom ökar priset på ut­släpps­rätter, vil­ket gör det mer lön­samt att ge­nom­fö­ra in­ves­te­ringar som minskar ut­släppen.

• Kom­munerna kan byta från fos­sila till för­ny­bara bräns­len i fjärr­vär­men och ställa krav på ut­släpps­re­duk­tioner vid bygg­na­tion av nya bo­städer och in­fra­struk­tur.
Dess­utom kan kom­munerna un­der­lätta för vind­krafts­ut­bygg­naden, efter­som den ökade el­pro­duk­tionen minskar kli­mat­ut­släppen.

• Hushåll och fö­re­tag kan åstad­komma en stor kli­mat­nytta, ex­em­pel­vis ge­nom att åka tåg el­ler buss i stället för att flyga, in­stal­lera sol­celler på taket el­ler bli med­lemmar i vind­krafts­ko­ope­ra­tiv.
Sam­ti­digt kan alla bi­dra till minskade ut­släpp ge­nom att ”släcka lam­pan” och på andra sätt hus­hålla med sin el­an­vänd­ning.

EU:s han­dels­sy­stem såg ut att köra i di­ket, men nu räddas det i sis­ta stund. Det un­der­lättar vä­sent­ligt för alla svenska ak­törer att minska sin kli­mat­på­ver­kan.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×