Se över prao-reglerna

Rege­ringen har fö­re­slagit att landets grund­sko­lor ska er­bjuda minst tio dagars prao i års­kurs 8 och 9.
En för­ut­sätt­ning för ob­li­ga­to­risk prao är att det finns till­räck­ligt med pra­o­platser. Ty­värr har an­talet pra­o­platser blivit fär­re med åren. Or­saken till det­ta be­ror till stor del på att Ar­bets­mil­jö­ver­ket har stramat upp re­gel­verken kring ar­bets­mil­jön på pra­o­platserna.
Det leder inte bara till att fö­re­tag är mer tvek­samma till att ta emot pra­o­e­lever, flera kom­muner väljer ock­så att slopa elevernas prao­möj­lig­heter.

Kon­se­kvenserna av att Ar­bets­mil­jö­ver­ket har skärpt re­gel­verken se­dan 2014 har ock­så upp­märk­sammats i en ar­ti­kel i Skånska Dagbladet i slutet av 2017. I ar­ti­keln fram­kommer att Sjöbo kom­mun gjorde ett up­pe­håll i elevernas pra­o­pe­ri­oder efter­som kommunen inte kun­de klara av Ar­bets­mil­jö­ver­kets krav på do­ku­men­ta­tion och hand­led­ning.
Liknande fall och be­rät­tel­ser om hur stel­benta re­gler sätter stopp för elevers prao­möj­lig­heter finns det ty­värr gott om runt om landet. Kon­se­kvenserna av ute­blivna pra­o­pe­ri­oder är att eleverna får ett säm­re un­der­lag att grunda sina fram­ti­da stu­die- och yr­kes­val på.

Det ökar risken för av­hopp och byte av gym­na­sie­pro­gram. För de flesta in­ne­bär pro­gram­by­ten ett ex­tra stu­die­år, vil­ket ock­så får samhällsekonomiska kon­se­kvenser. En­ligt Skol­verkets be­räk­ningar kostar de ex­tra stu­die­åren bli 2,3 mil­jarder kro­nor år­li­gen. Det är pengar som vi istäl­let vill an­vända till att an­ställa fler skick­liga lä­ra­re i klass­rummen.

För Mo­de­raterna är det själv­klart att elevernas sä­ker­het ald­rig får tummas på. Sam­ti­digt får inte lag­stift­ning och re­gler sätta onö­diga käppar i hjulen för elevernas prao och möj­lig­heter att be­kanta sig med sitt fram­ti­da yr­kes­liv.
Till­sam­mans med andra Allians­par­tier har Mo­de­raterna där­för fö­re­slagit en över­syn för att skynd­samt klar­göra hur re­gler kring ar­bets­mil­jö sam­spelar med prao och hur des­sa kan an­passas för att möj­lig­göra för fler fö­re­tag att ta emot pra­o­e­lever.
Frå­gan be­höver även kopplas ihop med elevernas rätt till bra stu­die- och yr­kes­väg­led­ning och grund­sko­lans mål om yr­kes­kun­skaper.

Ty­värr har rege­ringen, var­ken i sitt för­slag el­ler i riks­dagens ut­skotts­ar­be­te, visat nå­got in­tres­se för en or­dent­lig över­syn av re­gel­verken. Det är synd. För rege­ringens för­slag ris­kerar att leda till fär­re och inte fler prao­möj­lig­heter för eleverna.
Yt­terst för­sämrar det ock­så elevernas möj­lig­heter att göra väl­in­for­me­rade val in­för kommande yr­kes­liv. Det är ett slö­se­ri som var­ken eleverna el­ler sam­häl­let har råd med.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×