SVT har fler uppdrag än nyheter. Foto: TT

SVT sam­ar­betar gär­na

Re­plik på de­batt­ar­ti­kel den 13/2 av Jea­net­te Gus­tafs­dot­ter, vd, TU – Me­di­er i Sverige.

Lo­kal­tid­ningarna fyller en myc­ket vik­tig roll med sin om­fat­tan­de be­vak­ning. Men det finns ingen kon­flikt mel­lan ett starkt lo­kalt pub­lic ser­vi­ce och en stark lo­kal­press. Både in­ter­na­tio­nell och na­tio­nell forsk­ning visar att kom­mer­si­ella me­di­er och pub­lic ser­vi­ce har en för­stär­kande ef­fekt på varandra. Det finns inte stöd för att pub­lic ser­vi­ce stjäl pu­blik från lo­kal­pressens sajter el­ler minskar be­tal­nings­vil­jan.

TU vänder sig mot att SVT har ny­heter med text on­li­ne. Men text är ett vik­tigt red­skap om det ska finnas ett rel­e­vant pub­lic ser­vi­ce-al­ter­na­tiv on­li­ne.
I dag pro­du­cerar de flesta me­die­hus text, bild vid­eo, gra­fik och ljud. Text är en själv­klar del av en dig­i­tal ny­hets­le­ve­rans. Sam­ti­digt satsar vi särskilt på att ut­veckla vid­eo­format on­li­ne. Det har ald­rig pub­li­cerats och an­vänts så myc­ket rör­lig bild på våra lo­kala sajter som nu.

SVT är del av ett ekosystem där vi re­fe­rerar an­dras ny­heter och andra åter­ger våra. SVT Nyheter Skåne och SVT Nyheter Helsingborg citerades av andra me­di­er när­ma­re 4500 gånger un­der ja­nu­a­ri-no­vem­ber för­ra året. När SVT citerar andra me­di­er ska vi göra det be­gränsat och vi har stramat upp våra rikt­lin­jer för det­ta.
SVT Nyheter Skånes och Helsingborgs vik­tigaste upp­drag är att ta fram egna ny­heter. Våra gransk­ningar har bland an­nat visat hur af­färs­in­ne­ha­va­re på Söder i Helsingborg ut­sätts för ut­press­ning, hur sex­köp döljs bak­om fa­saden av en mas­sa­ge­sa­long och hur funk­tions­hind­rade lurats på sin lön.

Pre­cis som TU an­tyder är In­sti­tutet för Me­die­stu­di­ers för­sök att mäta lands­bygds­jour­nal­ist per in­täkts­mil­jard miss­vi­san­de. Ut­räk­ningen bygger på fel­ak­tiga siff­ror om an­talet SVT-jour­na­lister utan­för stor­städerna, och den tar ingen hän­syn till att vårt pub­lic ser­vi­ce-upp­drag ut­ö­ver ny­heter lo­kalt, na­tio­nellt och glo­balt in­klu­derar bland an­nat barn­pro­gram, kul­tur, dra­ma, film­stöd, mi­no­ri­tets­pro­gram, till­gäng­lig­hets­tjänster och be­red­skap.
Ställer man i stället de re­surser som SVT och SR läg­ger på jour­na­li­stik (tre mil­jarder) mot dags­pressen (17 mil­jarder) får man mer än dub­belt så många jour­na­lister per satsad mil­jard hos pub­lic ser­vi­ce.

Vi vill själv­fal­let att lo­kal­tid­ningarna ska ha goda vill­kor att verka, och bi­drar gär­na där vi kan till det­ta.
I no­vem­ber för­ra året pre­sen­terade SVT där­för olika för­slag till sam­ar­be­ten som vi iden­ti­fierat till­sam­mans med lo­kal­tid­ningar. In­för valet hittar vi gär­na sam­ar­be­ten som kan vara nytta för pu­bliken och er­bjuder ex­em­pel­vis lo­kal­tid­ningarna våra lo­kala val­kom­passer.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×