Brett av Mar­got – ändå saknades en del

När ut­ri­kes­mi­nis­ter Mar­got Wallström (S) lä­ste upp rege­ringens ut­ri­kes­de­kla­ra­tion som in­led­ning till riks­dagens ut­ri­kes­de­batt famnade hon om det mesta.
An­slaget var att de­mo­kra­tin är kär­nan i ut­ri­kes­po­li­tiken. Den mi­li­tära al­li­ans­fri­heten prisades, vil­ket ledde till in­vänd­ningar från al­li­ans­fö­re­trä­da­rna, och närområdet nämndes som särskilt vik­tig för vår trygghet.
Så­väl EU-sam­ar­be­tet som FN togs upp, och både de mänsk­liga rät­tig­heterna, kli­matet, fri­han­deln, det växande kärn­va­pen­hotet, fat­tig­domen i världen och kvin­nors rät­tig­heter och vill­kor togs upp
Ryss­land hade ett eget av­snitt och Mar­got Wallström för­dömde i otve­ty­diga or­da­lag ”den ryska ag­gres­sionen” i Ukrai­na och de ”flag­ranta brott mot folk­rätten” som den in­ne­bär.
Där­emot ut­tryckte hon ingen kri­tik mot den all­var­liga si­tua­tionen i Kina för de mänsk­liga rät­tig­heterna och fängslandet av den svenske med­bor­ga­ren Gui Minhai. Om Kina hette det bara att ”landets roll i världen växer, och med det följer ett ökat an­svar in­klu­si­ve skydd för de mänsk­liga rät­tig­heterna”. Det var allt­för svagt för att mot­svara de svåra brott som den ki­ne­sis­ka reg­i­men be­går mot de mänsk­liga fri- och rät­tig­heterna.
Inte hel­ler Tur­ki­et fick den hårda kri­tik som landet för­tjänar. Cen­ter­par­ti­ets Kers­tin Lundgren kri­ti­serade Mar­got Wallström för det och an­såg att ”Tur­ki­ets an­grepp på kurderna måste för­dömas”. Wallström hade bara sagt att ”ut­veck­lingen i Tur­ki­et, in­klu­si­ve åter­kom­man­de kon­flikter med kur­dis­ka grupper, är djupt oroande”. Men ”kon­flikterna” handlar om ett en­si­digt, bru­talt an­grepp på kurderna som bor i Afrin. Många barn har dödats i de ur­skill­nings­lösa bombningarna.
Var­för vågar inte Mar­got Wallström vara tyd­ligare mot Tur­ki­et? Att dörren för med­lem­skap ändå inte ska stängas kan vara klokt. Det kan komma en an­nan makt­ha­va­re än Erdogan som åter­vänder till en de­mo­kra­tisk po­li­tik. Men dagens övergrepp på rättsstaten och angrepp på kurderna är mer än ”oroande”.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×