Vik­tig enig­het om presstödet

Trots far­hå­gor om mot­satsen har det blivit bred enig­het om hur det fram­ti­da presstödet ska ut­formas. På ons­dagen pub­li­cerades en ar­ti­kel i Dagens Nyheter där kul­tur­mi­nis­ter Alice Bah Kuhnke (MP) till­sam­mans med fö­re­trä­da­re för alla öv­riga riks­dags­par­tier utom SD re­do­visade prin­ciperna för det re­for­merade presstödet.
Att ge dags­pressen goda vill­kor är av av­gö­ran­de be­ty­del­se för de­mo­kra­tin. Där­för är ett stat­ligt stöd till dags­pressen för att i en för­än­der­lig mil­jö upp­rätt­hålla en mång­si­dig me­die­be­vak­ning i hela Sverige vik­tigt. Där­för är det ock­så väl­kom­met med ett brett stöd för ett så­dant stöd och om hur det ska ut­formas.

Som jag för­ut­spådde i en krö­ni­ka för två vec­kor se­dan blev det inte så myc­ket kvar av den me­die­ut­red­ning som Bah Kuhnke till­satte bland det första hon gjorde. För­sla­gen skulle san­no­likt lett till en om­fat­tan­de tid­nings­död.
Nu be­hålls och höjs drifts­stödet till pap­pers­tid­ningarna. Det sker san­no­likt där­för att spå­domarna om tid­ningarnas snara död kommit på skam.
För­ra året ökade an­nons­in­täkterna till lo­kal­tid­ningarna ef­ter flera års dras­tisk minsk­ning. Det visar att an­non­sörerna in­sett att lo­kal­tid­ningen är det bästa me­di­et för lo­kala ut­bud.
De di­gi­tala in­täkterna har inte hel­ler ökat som är nöd­vän­digt, om tid­ningarna ska skifta fo­kus helt f rån papper till di­gi­talt. De lo­kal­tid­ningar som gått före med att med­ve­tet strypa pappers­ut­gå­vorna och gjort en­si­diga sats­ningar på dig­i­tal dis­tri­bu­ti­on, främst kon­cernen Mittmedia, har backat och ändrat stra­te­gi.

Även stor­stads­tid­ningarna, som haft viss fram­gång med sats­ningar på att ta be­ta­lt för sina di­gi­tala sats­ningar, har fort­fa­ran­de den stora delen av in­täkterna från pap­pers­tid­ningen. Dagens Nyheters Cas­par Opitz för­kla­rade här­om­da­gen att DN fort­sätter att ”satsa på och ut­veckla pap­pers­tid­ningen”.
Ändå har de di­gi­tala pre­nu­me­ranterna på DN ökat med 50 pro­cent un­der för­ra året. Men att de di­gi­tala in­täkterna ökade med 25 pro­cent kom­pen­serar inte för en minsk­ning av in­täkterna för pap­pers­tid­ningen med fyra pro­cent. Det säger allt om hur be­gränsade dags­pressens di­gi­tala in­täkter är och var­för en fort­satt sats­ning på pappers­ut­gå­vorna är nöd­vän­dig.
Dis­tri­bu­tions­stödet för att sti­mu­lera sam­dis­tri­bu­tion av olika tid­ningar höjs med 50 pro­cent, vil­ket är av stor be­ty­del­se för alla tid­ningar. Minskande upp­la­gor har lett till att kost­naden för dis­tri­bu­tionen ökat kraf­tigt per exemp­lar.
Nu har ock­så möj­lig­heten öppnats för att Posten ska kun­na ti­di­ga­re­lägga sin dis­tri­bu­ti­on, främst på lands­bygden, för kun­na sam­ordna kör­ningen med tid­ningens mor­gon­dis­tri­bu­ti­on.

En vik­tig ny­het är ett nytt stöd till jour­na­li­stik i kom­muner som är svagt el­ler inte alls be­vakade. De har blivit allt fler är nu var fjär­de kom­mun. Även om en mil­jon kronor för så­dan be­vak­ning är lite för att upp­rätt­hålla en lo­kal­re­dak­tion kan det ge de allt fler am­bi­ti­ösa lo­kala webb­sajterna med lo­kala ny­heter en möj­lig­het att ut­vecklas.
Den in­no­va­tionen är av stor be­ty­del­se för att inte ”de vita fläckarna” ska sprida sig.

Dagens fråga

Har du drabbats av E6:ans avstängning?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×