Bengt Falck i Hjärup är glad över segern i överdomstolen me besviken på att grönområdet är uppgrävt och fult.
På grönområdet står också den gamla runstenen som, om här byggs radhus, måste flyttas till annan plats.
Bengt Falck önskar att träd återplanteras och en fin ny gräsmatta anläggs på tomten där kommunen vill bygga.

Fick rätt i högsta instans

HJÄRUP Mark- och miljööverdomstolen upphäver den antagna detaljplanen för Klockaregårdsvägen i Hjärup.
Efter flera års strid vann därmed de många Hjärupsbor som överklagat planen i högsta instans. Domstolens beslut kan inte överklagas.

Det handlar om grönområdet mellan Klockaregårdsvägen och bostadsområdet Blomstergården i Hjärup.
Här stod gamla träbaracker som rivits och ett antal träd som – trots närboendes protester – fällts.
Det är byggfirman Darlin AB som vill bygga åtta radhus på tomten, ett beslut som kommunen står bakom. Marken har använts som grönområde av Hjärupsborna.

Protesterna mot detaljplanen lät inte vänta på sig och de boende har i flera år genom ständiga överklaganden stridit för grönområdet.
Ärendet beviljades prövning i mark- och miljööverdomstolen men att domstolen skulle upphäva den antagna detaljplanen vågade man inte tro.
– Det är svårt bara att beviljas prövningstillstånd, säger Bengt Falck, en av de Hjärupsbor som står bakom överklagandet.
Segern kom lite som en överraskning.
– Det känns bra men det är blandade känslor.
– Kommunledningen har redan lyckats förstöra skönheten med grönområdet. Barackerna revs och sen fälldes träden. Sen har man skopat upp och grävt onödigt mycket för att ta jordprover.
Eftersom här tidigare funnits ett trädgårdsmästeri måste jordprover tas och analysers innan nya bostäder får byggas.
– Men jordprover kan man lätt ta genom att borra mindre hål. Nu har man grävt bort stora delar av marken och sen bara låtit det ligga så det ser fult ut, säger Bengt Falck.
– Grönområdet har alltid varit omtyckt av både barn och äldre. Här fanns ett rikt fågelliv, ekorrar och fladdermöss. Men träden sågades ändå ner i maj månad när det fanns fågelbon här, säger Bengt Falck.

Hjärupsbor polisanmälde att träden plötsligt sågades ner av Darlin AB som ska bygga radhus på tomten.
Hjärupsborna menade att det inte fanns tillstånd att ta ner träden vilket förnekades både av kommunen och byggfirman och mer blev det inte. Då var ärendet ännu inte avgjort i Mark- och miljööverdomstolen.

Frågan är nu vad kommunen ska göra sedan Mark- och miljööverdomstolen upphävt den antagna detaljplanen.
– Det jag önskar är att man återplanterar träd och anlägger en fin gräsmatta här igen. Vi behöver varenda grön lunga som finns i Hjärup. Jag förstår inte varför man ska tränga in åtta bostäder på denna lilla tomt när det snart ska byggas hundratals nya bostäder på Skanskas före detta område vid Jakriborg, alldeles vid tågstationen, säger Bengt Falck.
Mark- och miljööverdomstolen skriver i sin dom att den endast kan pröva om det överklagade beslutet att anta detaljplanen strider mot någon rättsregel.
Detaljplaner ska antas av kommunfullmäktige som dock kan uppdra åt kommunstyrelse eller byggnadsnämnd att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Detaljplaner som strider mot kommunens översiktsplan ska normalt anses vara av principiell betydelse, och så är fallet när det gäller Klockaregårdsvägen, anser domstolen.
I översiktsplanen anges att högst sex bostäder kan byggas inom planområdet vid Klockaregårdsvägen, men detaljplanen gör det möjligt att bygga åtta. Därmed överskrids den i översiktsplanen angivna bebyggelsetätheten med 33 procent, säger domstolen.

Mot den bakgrunden borde detaljplanen ha antagits av kommunfullmäktige och inte av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden menar domstolen.
SkD sökte i går utan framgång ansvariga på bygg och miljö i Staffanstorps kommun för en kommentar.

Dagens fråga

Tror du Sverige får en ny regering före årsskiftet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×