Gårdsförsäljning hotar inte Systembolaget

Ef­ter att Re­gi­on Skåne bi­fallit en mo­tion från Liberalerna och an­sökt hos rege­ringen om att bli för­söks­om­rå­de för gårds­för­sälj­ning av vin och öl un­der tre år, har de­batten om de svenska vin­gårdarna blossat upp igen.
Märk­ligt nog är det inte bland po­li­ti­ker från diver­se par­tier med en an­nan syn på när­ings­fri­het den största upp­rörd­heten över för­sla­get åter­finns, utan hos Sy­stem­bo­la­get AB.
En­ligt Sy­stem­bo­la­gets VD Magdalena Gerger skulle möj­lig­heten för svenska vin­gårdar och mikrobryggerier att sälja sina pro­dukter di­rekt till kund i sam­band med be­sök och rund­turer in­ne­bära en to­tal kol­laps för den svenska al­ko­hol­po­li­tiken med följder som ut­slag­ning, miss­han­del, ratt­fyl­le­ri och död.

Lo­giken är långt ifrån glas­klar. För män­ni­skor med miss­bruks­pro­ble­ma­tik är det knappast ak­tu­ellt att boka in sig på en lång­helg på vin­gård med prov­smak­ning, övernattning och mid­dag när man vill snabbt ha tag på en bil­lig bag-in-box. För svenska vin- och öl­pro­du­center är det där­emot en stor för­del att man har möj­lig­het att i lik­het med sina kon­kur­renter i öv­riga Europa kun­na er­bjuda in­tres­se­rade kon­su­menter en hel­hets­upp­le­vel­se som in­klu­derar möj­lig­heten att köpa det man just provat.

I ett brev som Gerger skickat till samt­li­ga riks­dags­le­da­möter skriver hon: ”Som be­kant kan en li­ten tuva välta stort lass. Frå­gan om gårds­för­sälj­ning av al­ko­hol är den tu­van. Det låter oför­arg­ligt, men jag me­nar att det handlar om en grund­läg­gan­de för­änd­ring av svensk folkhälso- och al­ko­hol­po­li­tik. Om Sverige tillåter gårds­för­sälj­ning måste det gälla lika för alla pro­du­center, stora som små, svenska som ut­länds­ka, på lands­bygd och i tät­ort.”

Gerger hävdar allt­så att gårds­för­sälj­ning är oför­en­ligt med Sy­stem­bo­la­gets al­ko­hol­mo­no­pol. Det är inte sant. På en fråga från EU-par­la­men­ta­ri­kern Chri­stof­fer Fjell­ner (M) har EU-kom­mis­sionen tyd­ligt klar­gjort att det inte finns någ­ra hin­der för att Sverige tillåter mind­re lo­kala pro­du­center att sälja sina egna pro­dukter på plats sam­ti­digt som vi be­håller Sy­stem­bo­la­get.
Fin­land har ett sys­tem för det­ta som fun­gerar ut­märkt. Det skulle vi ock­så kun­na ha.
Vad som där­emot är oför­en­ligt, är am­bi­tionen att skapa ett at­trak­tivt fö­re­tags­kli­mat i söd­ra Sverige sam­ti­digt som ett stat­ligt bo­lag ak­tivt mot­ar­betar svenska små­fö­re­ta­ga­re. Fö­re­ta­ga­re vars verk­sam­het snarast borde ge­ne­rera både stöd och upp­munt­ran då den både grundar sig på håll­bar­het och nära pro­duk­tion och gynnar svensk tu­rist­när­ing.

Det är an­märk­nings­värt hur myc­ket kraft och re­surser som Sy­stem­bo­la­get – vars upp­drag det är följa po­li­tiska be­slut – läg­ger på att agera part i målet. I allt ifrån stora an­nons­kam­panjer, brev, de­batt­ar­ti­klar till del­ta­gan­de vid par­ti­kon­gresser och andra sam­man­hang där sam­hälls­frå­gor dis­ku­teras, fram­står Sy­stem­bo­la­get i hög grad, inte som ett bo­lag, utan snarast som en sys­ter­or­ga­ni­sa­tion till IOGT-NTO. Men det är inte dog­ma­ti­ker inom nyk­ter­hets­rö­rel­sen el­ler Sy­stem­bo­la­get som skall sty­ra svensk al­ko­hol­po­li­tik, det är de folk­valda.

Sy­stem­bo­la­gets om­fat­tan­de lob­by­ism och opi­ni­ons­bild­ning i frå­gan om gårds­för­sälj­ning är ett oac­cep­ta­belt av­steg från det upp­drag man har att in­for­mera all­män­heten om riskerna med al­ko­hol­kon­sum­tion.
Att min par­ti­kol­le­ga Tina Ac­ke­toft, när hon i riks­dagen ställde en fråga till an­sva­rigt stats­råd rö­ran­de det­ta fick ett God­dag yx­skaft-svar från so­ci­al­mi­nis­ter An­ni­ka Strand­häll (S) är myc­ket oroande. Det visar hur lite rege­ringen för­står sig på lands­bygds­ut­veck­ling och vär­det av att ge små­fö­re­tag rim­liga vill­kor.
Liberalerna är po­si­tiva till att hitta en väg som gör att Sverige kan kom­bi­nera al­ko­hol­mo­no­polet med re­gler som gör att små lo­kala svenska vin- och öl­pro­du­center inte dis­kri­mi­neras i för­hål­lan­de till sina eu­ro­pe­is­ka kon­kur­renter. Med lite god vilja från po­li­ti­kerna på na­tio­nell nivå skulle man utan dröjs­mål kun­na lösa frå­gan.
I själva verket är det­ta ock­så det bästa sättet att lång­sik­tigt skydda den re­strik­tiva svenska al­ko­hol­po­li­tiken. Fort­sätter rege­ringen att för­vägra svenska vin­bön­der att sälja sina pro­dukter är risken stor att EU till slut av­skaffar Sve­ri­ges sär­skilda un­dan­tag att hålla sig med ett de­talj­han­dels­mo­no­pol.

Låt där­för Skåne bli för­söks­om­rå­de och ta ett första steg mot att ge mind­re al­ko­hol­pro­du­center på den svenska lands­bygden sam­ma rät­tig­heter som sina eu­ro­pe­is­ka kol­le­ger.
De är inte och har ald­rig varit ett hot mot folk­häl­san. Är det nå­got som leder till över­kon­sum­tion av al­ko­hol är det snarast Sy­stem­bo­la­gets vurm för bil­liga bag-in-box­viner.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×