Ulf Kristersson (M) vill försvåra för papperslösa. Foto: TT

Inhuman politik är fel

Pap­pers­lösas sit­u­a­tion ska göras så svår att de väljer att åka från Sverige, verkar vara Mo­de­raternas nya upp­fatt­ning. Där­för ska kom­muner för­bjudas att ge so­ci­al­bi­drag till asyl­sö­kan­de som fått av­slag på sin an­sö­kan, an­nat än akut nöd­hjälp. Där­för ska bara akut sjuk­vård få ges och där­för ska barns rätt till skol­gång ock­så dras in.
Det enda syf­tet med Mo­de­raternas nya po­li­tik, som tyd­ligt tar av­stånd från Fred­rik Rein­feldts lin­je, kan vara att för­söka locka till­ba­ka väl­ja­re som gått till SD. Men inte ens med de här dras­tiska, inhumana för­sla­gen kan M bli an­nat än en blekare ko­pia av SD som in­vand­rings­fi­ent­ligt par­ti.
Att ett skugg­sam­häl­le med pap­pers­lösa växer i Sverige är inte okom­pli­ce­rat. Det har Mo­de­raterna och andra som tar upp frå­gan rätt i. Många pap­pers­lösa ut­nyttjas av ose­ri­ösa ar­bets­gi­va­re och hyres­värdar. De ar­be­tar för slav­löner el­ler blir utan lön helt ef­ter ett jobb, efter­som de knappast kan hota med po­lisen. De får be­ta­la myc­ket för att bo i un­der­må­liga bo­städer, som inte är god­kända som det. Kvin­norna ris­kerar att ut­nyttjas sex­u­ellt. De är helt skydds­lösa.
Ändå väljer de att leva i Sverige fram­för att åka till sitt hem­land efter­som de­ras sit­u­a­tion där är ännu vär­re.
Där­för är Mo­de­raternas nya po­li­tik inte verk­nings­full om syf­tet är att för­må pap­pers­lösa att lämna Sverige. Så svår kan si­tua­tionen inte göras för dem att det blir ef­fekten. An­tin­gen det handlar om asyl­sö­kan­de af­ghaner, ira­ki­er eller kongoleser el­ler om pap­pers­lösa ar­bets­krafts­in­vand­ra­re från Latinamerika el­ler Asi­en så väljer de att leva i otrygg­het i Sverige fram­för än vär­re mi­sär i hem­landet.
Där har de inte hel­ler till­gång till bra sjuk­vård el­ler skola, så att be­gränsa de möj­lig­heterna är in­get verk­nings­fullt hot. De som drabbas värst är barnen som inte kan på­verka si­tua­tionen.
Där­för är M-po­li­ti­ken bara sym­bol­po­li­tik som slår fel. Istäl­let bör mer göras för att kart­lägga de pap­pers­lösa, avvisa fler men ock­så ge ar­bets­till­stånd till många.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×