Det måste dröja länge in­nan Balkan är med i EU

EU-kom­mis­sionen har tagit fram en ny plan för hur de sex kvar­va­ran­de Balkan­länderna som inte är med i EU ska komma dit. Det kommer att dröja. Ti­digast 2025 kan Ser­bi­en och Mon­te­ne­gro blir med­lemmar – och det är en op­ti­mis­tisk el­ler am­bi­ti­ös pro­gnos. För de öv­riga dröjer det läng­re.
Det är vik­tigt att dörren fort­sätter stå öp­pen för de ti­digare ju­go­sla­vis­ka länderna och Al­ba­ni­en, både för att de­ras ut­veck­ling ska gå i de­mo­kra­tisk rikt­ning och för att EU har en del att vinna på att hela Balkan kommer ”in i vär­men”. Det kan minska spän­ningarna i syd­öst­ra Europa.
Men det för­ut­sätter att länderna har en så stark eko­no­misk och marknadsekonomisk struk­tur att det fun­gerar i EU. Miss­tagen att ta in Ru­mä­ni­en och Bul­ga­ri­en in­nan länderna gjort upp med den kor­rup­tion som fort­fa­ran­de flo­rerar där och Kroa­ti­en utan att landet gått med på en lös­ning av gräns­tvisten med Slo­ve­ni­en, som nu hotar att leda till skott­loss­ning mel­lan ländernas flot­tor, gör att EU kommer att – och bör – vara för­sik­tigare i fort­sätt­ningen. Bara när länderna verk­li­gen har en så sta­bil de­mo­kra­ti att den går att lita på lång­sik­tigt bör det bli ak­tu­ellt med med­lem­skap.
Att alla verk­li­gen vill bli med­lemmar är inte givet, även om alla vill för­handla. I Ser­bi­en visar opi­ni­ons­un­der­sök­ningar att det väger jämt, med en li­ten nejövervikt, mel­lan att säga ja el­ler nej till med­lem­skap.
Så, EU bör säga väl­kom­men till länderna på Balkan – men först när de är redo.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×