Lands­bygds­min­i­ster Sven-Erik Bucht be­söker Sjöbo i mor­gon. Foto: TT

Vi håller ihop hela landet

I mor­gon be­söker jag Sva­löv och Sjöbo på min Sve­ri­ge­re­sa. Jag får ofta frå­gan var­för jag re­ser runt till byar och orter på lands­bygden. Svaret är en­kelt, om man inte mö­ter verk­lig­heten ofta är det svårt att veta vad som be­höver göras po­li­tiskt. Jag ska bland an­nat be­söka ett Na­tur­bruks­gym­na­si­um och Öveds­klos­ter. Jag kommer att träffa många skå­ningar, bland an­nat re­pre­sen­tanter för kom­munerna och or­ga­ni­sa­tioner.

Sverige har un­der lång tid har dragits isär och klyf­torna har ökat. Jag är själv lands­bygds­bo och bor i Norr­bot­ten på en hol­me i Tor­ne älv. Jag vet hur det känns när staten och sam­häl­let drar sig till­ba­ka.
Flera ti­digare re­ger­ingar, röda som blåa, bär an­svaret för ut­veck­lingen. Den här rege­ringen har lagt om kursen för lands­bygden och rikt­ningen är tyd­lig – vi ska fram­åt till­sam­mans och hela vårt land ska leva och ut­vecklas.
Flera par­tier säger sig vilja sluta klyf­tan mel­lan stad och land och det är po­si­tivt. Men för­änd­ring kommer inte ge­nom ord utan ge­nom hand­ling med or­dent­liga, struk­tu­rella re­form­er med den svenska mo­dellen som grund.
Rege­ringen har vänt ett un­der­skott på 60 mil­jarder 2014 till att vi har ett över­skott på 80 mil­jarder, hälften av det an­vänder vi till att be­ta­la av på stats­skulden och hälften går till vik­tiga re­form­er.

Rege­ringen gör bland an­nat en ”Hela Sverige-sats­ning” i år med 1,2 mil­jarder för åt­gärder i hela landet. Det handlar om saker som till­gäng­lig of­fent­lig ser­vi­ce, drifts­stöd till lant­hand­la­re, en sats­ning på gröna jobb för dem som står utan­för arbetsmarknaden, fö­re­ta­gan­de och ut­bild­ning samt bättre vägar och kol­lek­tiv­tra­fik. I den här sats­ningen finns ock­så vad vi kallar en pottshålspeng, som ska gå till att rusta upp vägarna på lands­bygden.

Un­der våren pla­nerar rege­ringen även att läg­ga en lands­bygds­pro­po­si­tion med lands­bygds­kom­mit­téns ut­red­ning som grund. Vi har re­dan av­satt to­talt 1,5 mil­jarder un­der 2019 och 2020 för ge­nom­fö­ran­det av pro­po­si­tionen.
I bud­get­pro­po­si­tionen för 2018 har vi öron­märkt hela 22 mil­jarder för de kommande tio åren till so­ci­alt ut­satta om­rå­den, om­rå­den som även finns på lands­bygden.
I fjol fattade riks­dagen be­slut om den na­tio­nella livs­me­dels­stra­te­gin och vi satsar en hel mat­mil­jard för att driva ige­nom re­form­er i syf­te att öka den svenska livs­me­dels­sek­torns kon­kur­rens­kraft, det här är ex­tra vik­tigt för jord­bruks­länet Skåne.
Rege­ringen ar­be­tar även med att ta fram Sve­ri­ges första na­tio­nella skogs­pro­gram för att skogen ska kun­na bi­dra ännu mer i över­gången till ett grönt och fos­sil­fritt sam­häl­le.

Det tar tid att vända ut­veck­lingen men vi har kommit en bit på vägen. Det här är dock än så länge bara bör­jan på en ny fram­tid för lands­bygden.
Sverige är starkare när vi håller ihop hela landet – det är den svenska mo­dellen.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×