Kommunen måste åtgärda brister i arbetsmiljön på Sjöbo simanläggning. Arkivbild

Simhallen får kritik av Arbetsmiljöverket

Sjöbo Det förekommer ensamarbete på Sjöbo simanläggning, nödduschar fungerar inte som de ska och det saknas dokumentation över farliga kemikalier som finns eller kan bildas i verksamheten.
Det framkommer efter Arbetsmiljöverkets inspektion och nu kräver myndigheten att kommunen vidtar åtgärder för att förbättra personalens arbetsmiljö.

Det var den 16 januari som Arbetsmiljöverket gjorde inspektionen på Sjöbo simanläggning, som ägs och drivs av kommunen. Vid inspektionen framkom att det förekommer ensamarbete i verksamheten, till exempel vid driftteknikers arbete i maskinrummet. Arbetsmiljöverket kräver att riskerna ska undersökas och bedömas och dokumenteras skriftligt. De åtgärder som riskbedömningen pekar på ska också åtgärdas.
”Innebär ensamarbete påtaglig risk för kroppsskada genom olycksfall ska det ordnas så att arbetstagare kan få snabb hjälp i en nödsituation. Kan godtagbar säkerhet inte erhållas på annat sätt får arbete inte utföras om inte annan person är närvarande under arbetet utöver arbetstagaren”, står det i inspektionsrapporten.

Kommunen får även kritik för brister när det gäller det förebyggande arbetet för kemiska miljörisker. Vid inspektionen framkom det till exempel att flockningsmedel och vätgas saknades i dokumentationen över farliga kemiska riskfällor som finns eller kan bildas i verksamheten. Ansvariga måste därför se till att förteckningen och dokumentationen kompletteras med samtliga miljörisker och hur dessa kan vara skadliga för dem som vistas på simanläggningen genom inandning och via mun, hudkontakt, stänk i ögonen och vid brand, bland annat.

Brister upptäcktes även vid anordningarna för ögonspolning och nöddusch. Vid inspektionen konstaterades att den röda nödduschen utanför syrarummet var utrustad med en utlösningsmekanism, men eftersom den inte når ner till golvet kan den inte utlösas av en person i krypande position. Arbetsmiljöverket kräver därför att nödduscharna åtgärdas för att kunna utlösas i både stående och krypande situation samt att rutiner för funktionskontroller av anordningarna upprättas och dokumenteras.
Vid inspektionen berättade personalen hur de hanterar farliga kemiska produkter vid olika situationer, till exempel vid leverans av svavelsyra från tankbil, och visade även vilken skyddsutrustning de använder. Men Arbetsmiljöverket kräver att hantering- och skyddsinstruktioner ses över och dokumenteras skriftligen.
Några av rörledningarna för svavelsyra i syrarummet saknade vid inspektionen delvis märkning och måste åtgärdas.

Sjöbo kommun ska lämna svar på kritiken till Arbetsmiljöverket senast den 12 april. Ett återbesök på simhallen är planerad i slutet av april.
Skånskan har sökt Magdalena Unosson som är avdelningschef för kultur, turism och fritid och ansvarig för simanläggningen, men utan resultat.

Dagens fråga

Brukar du äta falafel?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×