VW-kon­cernens chef Mathias Müller. Foto: TT

Die­sel­skan­da­len växer

Nya av­slö­jan­den visar att forsk­nings­or­ganet EUGT, anlitat av flera stora tyska bil­fö­re­tag, an­vänt högst oetiska me­toder i sina för­sök att få fram forsk­nings­re­sul­tat som visar på die­sel­bilarnas ofar­lig­het.
Det som bland ini­tie­rade lär ha varit känt re­dan för mer än ett år se­dan av­slöjades of­fent­ligt av New York Times och tyska me­di­er här­om­da­gen. För­söken ge­nom­fö­rdes 2014, re­dan före det stora av­slö­jan­det att bil­fö­re­tagen fuskat med prov­tag­ningarna av die­sel­ut­släppen för att komma un­der EU:s nya gräns­vär­den. För­söken gjordes i USA, där skep­ti­cismen mot die­sel­an­vänd­ningen var större än i Europa.
Nu blev det känt för all­män­heten ge­nom tid­ningarnas pub­li­cer­ingar att för­sök gjorts med apor som fått an­das in die­sel­av­ga­ser i ett slutet rum. Äld­re och nyare mo­torer skulle jäm­fö­ras och på­ver­kan på häl­san skulle se­dan be­dömas. I Tysk­land gjordes liknande ex­per­i­ment på män­ni­skor.
Forsk­ningens re­sul­tat är vär­de­lösa efter­som de moderna av­gassystemen som an­vändes var ma­ni­pu­lerade och släppte ut större mängder kvä­ve­ox­id i verk­lig tra­fik än i test­mil­jö. Den delen av skan­da­len av­slöjades re­dan 2015.
Ef­ter of­fent­lig­gö­ran­det av den här forsk­ningen har alla tagit av­stånd. Volks­wa­gens kon­cern­chef Mat­ti­as Müller, ett av de bo­lag som be­ställt forsk­ningen, kallade forsk­nings­me­toderna för ”fel­ak­tiga, oetiska och mot­bju­dan­de”. Han lik­som andra bilföretagsföreträdare har hävdat att de inte känt till vil­ka me­toder som an­vänts. En ta­les­per­son för Tysk­lands för­bunds­kans­ler An­ge­la Merkel har för­kla­rat att forsk­ningen varit etiskt oacceptabel.
De här sen­kom­na av­stånds­ta­gan­dena gränsar till hyck­le­ri. Efter­som be­tyd­ligt mer re­dan varit känt bland dem som sysslat med frå­gan, till ex­em­pel inom EU-par­la­mentet och i tyska myn­dig­heter, än som pub­li­cerats ti­digare är det inte san­no­likt att ledande inom bil­fö­re­tagen varit okun­niga. Den nya skan­da­len sän­ker yt­ter­li­ga­re tro­vär­dig­heten för bil­bran­schen.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×