Två pre­si­dent­val med helt olika ut­fall

Pre­si­dent­valet i Fin­land gav ett otve­ty­digt re­sul­tat. För första gången se­dan di­rekt­val in­fö­rdes valdes pre­si­denten re­dan i den första val­om­gången.
Den ti­digare kon­ser­va­tive fi­nans­mi­nis­tern Sau­li Nii­ni­stö, nu obe­ro­en­de kan­di­dat, fick näs­tan 63 pro­cent av rösterna. ”De sju dvärgarna”, som man kan kalla de andra kan­di­daterna fick mel­lan sju och 1,5 pro­cent, bort­sett från tvåan, som var den som gick vidare till andra val­om­gången för­ra valet, Pek­ka Haa­vis­to från Mil­jö­par­ti­et de gröna. Men han fick nu bara 12,4 pro­cent.
Den ti­digare par­ti­le­da­ren för Cen­tern Paa­vo Väyrynen, som nu bildat eget par­ti för att kun­na ställa upp i pre­si­dent­valet, fick med sitt EU-kri­tiska bud­skap fler röster än den andre ti­digare par­ti­le­da­ren för C Mat­ti Van­ha­nen, vil­ket för­stås var pin­samt för Cen­tern. Än mer pin­samt blev val­re­sul­tatet för Socialdemokraterna, vars kan­di­dat Tuu­la Hatainen fick bara 3,3 pro­cent.
Även om val­del­ta­gan­det minskade nå­got, efter­som val­re­sul­tatet sågs som givet på för­hand, blir Niinistös ställ­ning som pres­i­dent myc­ket stark med det folk­liga stöd han fick. Det kan ha be­ty­del­se inte minst i de kon­takter med Ryss­lands pres­i­dent Vla­di­mir Putin som är en vik­tig del i pre­si­dentens upp­gifter.
Ock­så den tjec­kiske pre­si­denten Mi­los Zeman, åter­valdes i helgen. Men röst­siff­rorna blev bara 51,6-48,4 i den andra val­om­gången. Det visar hur po­la­ri­serat det tjec­kis­ka sam­häl­let blivit, del­vis på grund av Zemans po­li­tik.
I Tjec­ki­en har pre­si­denten än mer be­gränsad makt än i Finland. Men Zemans starkt EU-kri­tiska håll­ning i ett myc­ket EU-po­si­tivt land och hans nära kon­takter med och stöd till den ryske pre­si­denten Putin har väckt upp­se­en­de och ock­så starkt mot­stånd från stora delar av det tjec­kis­ka sam­häl­let. En tyd­lig skillnad mel­lan de större städerna och lands­bygden, där Zeman har sitt hu­vud­sak­liga stöd, syns i val­re­sul­tatet.
Han lär inte ens för­söka brygga över mot­sätt­ningarna, som ut­ma­na­ren Jiri Drahos kun­de ha gjort.

Dagens fråga

Tror du Sverige får en ny regering före årsskiftet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×