Den streckade rutan visar var ett fängelse skulle kunna placeras i utkanten av Holmeja nära Norra Sturupsvägen. Skabersjö gods äger en del av marken. Godset äger även mark i Skabersjö som också är utpekat som ett tänkbart område.
Per Björkegren, regionchef för Kriminalvården och kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) vid torsdagens presentation av lokaliseringsstudien.

Skabersjö gods en berörd markägare

SVEDALA Skabersjö gods äger ett område och är delägare i ett annat av de nio som pekats ut som tänkbara platser för att bygga en ny kriminalvårdsanstalt.

Som Skånska Dagbladet tidigare berättat har Kriminalvården och Svedala kommun nu presenterat nio markområden på vardera 30 hektar där ett fängelse skulle kunna placeras.
Platserna pekas ut i den lokaliseringsstudie som blev offentlig under torsdagen.
– Att vi skulle vara med var inte helt överraskande, konstaterar Otto Thott som är vd för Skabersjö gods AB.

Han var själv med på det möte för berörda markägare som arrangerades tidigare i veckan.
Där fick 15 berörda markägare ta del av lokaliseringsstudien innan den blev offentlig. Svedala kommun äger inte själv någon mark på de platser som pekats ut.
Skabersjö gods äger området som heter Skabersjö och är delägare i området Holmeja.
Otto Thott konstaterar vidare att han inte kommer att ta några initiativ i den här processen just nu.
– Jag utgår ifrån att om Kriminalvården skulle vara intresserad av att gå vidare med något av våra område tar de kontakt med oss.
– Den dag de frågar oss får vi ta ställning till vad vi tycker. Vi är alltid beredda att lyssna.
Området Skabersjö ligger strax norr om Skabersjövägen och öster om Ebbarpsvägen.

I studien konstateras att det är negativt att räddningstjänsten inte kan nå området inom tio minuter.
Kollektivtrafik saknas i direkt närhet. Service saknas i området och man konstaterar att det är troligt att personal och besökare främst kommer att nyttja servicen i Oxie eller Jägersro i Malmö.
Både Svedala kommun och Kriminalvården har poängterat att etableringen ska bli ett mervärde för kommunen och att det måste finnas kollektivtrafik eller möjlighet till sådan i närheten.

Gällande det andra området Holmeja ägs det av Skabersjö gods och ytterligare 2-3 andra personer.
Det är 1,9 kilometer till närmaste busshållplats. Skåneleden går förbi söder om området. En etablering här skulle innebära en begränsning av det rörliga friluftslivet. Det finns också en befintlig fastighet på markområdet.

I studien har rutor ritats in på kartor. Samma ruta kan som nämnts ha flera olika markägare.
Ett område som uppfyller många parametrar är det som benämns Yddinge cirkulationsplats strax intill väg 108 och rondellen till Sturup. Marken ägs av flera olika markägare.
Varje läge har bedömts i en djupare analys där man tagit hänsyn till de fyra parametrarna hälsa och säkerhet, tekniska förutsättningar, lagar och styrande dokument och ekonomi.
Parametrarna har i sin tur brutits ner i tre delområden och därmed har man fått 12 delparametrar. Några exempel är: översvämning, buller, infrastruktur, kollektivtrafik, teknisk försörjning och lokalpåverkan.

Närmast ska lokaliseringsstudien godkännas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Svedala. Därefter går arbetet vidare med att försöka komma fram till vilket område som kan vara mest lämpligt.
Alla överenskommelser ska vara frivilliga och ingen kommer att tvingas till en försäljning.

Kanske kan en nyligen gjord markförsäljning i Bara vara en indikation om priset? Svedala kommun har köpt 40 hektar mark av Malmö stad för 25 miljoner kronor.

Dagens fråga

Klarar Malmö FF att slå Wolfsburg på hemmaplan?

Loading ... Loading ...