Un­der tre dygn föll två äld­re på demensboendet.ar­kiv­bild

Äld­re föll på boende – nu ut­reds larmen

Sjöbo Un­der tre dygn i bör­jan av ok­to­ber för­ra året föll två av de boende på demensboendet ­Sand­bäcks­går­den – trots att rö­rel­se­de­tek­torer ska larma per­son­al och för­hindra att det­ta sker.
Nu ut­reds larm­­­an­ord­ningen.

Var­je dag kon­trol­lerar per­son­al att bo­en­dets rö­rel­se­larm fun­gerar. Larmens rö­rel­se­de­tek­torer ska, är det tänkt, upp­märk­samma per­so­nalen när de boende för­söker lämna sin stol el­ler säng på egen hand.

Trots det­ta föll två äld­re – var­av den ena två gånger – på demensboendet Sand­bäcks­går­den un­der loppet av tre dygn i bör­jan av ok­to­ber 2017.

De två boende skickades iväg med am­bu­lans. Den ena hade slagit benet och den andra hu­vudet.
– Man har inte kun­nat lita på larmen. Även fast larmen fun­gerat när per­son­al testat dem, har de inte all­tid gjort det i skarpt läge, säger Gu­nil­la Lyng­hed som är ad­mi­ni­st­ra­tiv chef för vård- och om­sorgs­för­valt­ningen i Sjöbo kom­mun.
– De boende hade kan­ske ramlat även om larmen fun­gerat, det kan vi inte veta, men ju läng­re tid det går tills per­son­al larmas, des­to större risk är det att de boende ramlar, fort­sätter Lyng­hed.

En lex Sar­ah-ut­red­ning i ären­det har ge­nom­fö­rts och i bör­jan av ja­nu­a­ri i år be­slutades att inte lämna in en lex Sar­ah-an­mä­lan till In­spek­tionen för vård och om­sorg, Ivo. För­valt­nings­­­­­chefen ­be­dömde inte att miss­för­hål­lan­den var av så­dan art att det skulle an­mälas vidare.
Åt­gärder håller på att göras:
– Vi är på gång att byta larmen på alla våra sär­skilda bo­en­den, säger ­Gu­nil­la Lyng­hed.
För­ra gången man by­tte larmen var mel­lan 2012 och 2014. Då by­tte man ett par larm om året och nu har det blivit dags igen, be­dömer kommunen. ­Tanken är att man ska komma igång med att byta nå­got el­ler någ­ra larm un­der 2018.

350 000 kro­nor i vård- och om­sorgs­nämndens in­ve­ste­rings­bud­get är ­av­satta för än­da­målet.
– Vi vet än så länge inte huru­vi­da det kommer bli upp­gra­de­ring av den typ av larm som finns i dag el­ler en helt ny upp­hand­ling, säger Gu­nil­la ­Lyng­hed.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×