Foto: Svedala kommun

Här kan Svedalas fängelse hamna

Svedala Skabersjö, Holmeja, Yddinge och en nedlagd golfbana vid Sturup. Alternativen finns alla med som tänkbara platser för en ny kriminalvårdsanstalt i Svedala kommun.

Svedala kommun och Kriminalvården presenterade vid en presskonferens på torsdagen nio tänkbara platser för var en anstalt skulle kunna placeras i kommunen.
Platserna finns med i den lokaliseringsstudie som tagits fram gemensamt av Svedala kommun och Kriminalvården.

Det är ett 30 hektar stort markområde som behöver tas i anspråk. Anstalten ska ha plats för cirka 200-300 intagna personer och ungefär lika många anställda.

– Vi är tidigt ute men vi har valt att vara helt öppna i den här processen. Att identifiera tänkbara platser är nästa steg för att möjliggöra en etablering, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M).
– I studien får man en känsla av storleken och placeringen. Nu har även invånarna möjlighet att diskutera alternativen under lunchen på jobbet.

Tänkbara områden finns inritade som streckade, gula rektanglar på kartor i lokaliseringsstudien som Sigma Civil AB tagit fram i samarbete med kommunen och Kriminalvården.
Jordbruksmarken dominerar på de utprickade områdena.

Samtliga berörda markägare är informerade. Några av områdena har flera markägare. Svedala kommun äger själv inga av de utpekade markområdena. Mötet med markägarna beskrivs som positivt och de hade också möjlighet att ställa frågor.

Etableringen ska bygga på frivillighet och ingen kommer till att tvingas till att sälja mark.
Områdena beskrivs noggrant i studien och de har också värderats utifrån en rad bedömningskriterier, en värderos, med fyra parametrar: hälsa och säkerhet, tekniska förutsättningar, lagar och styrande dokument och ekonomi.

I bedömningen ingår bland annat om det finns va-anslutningar, kollektivtrafik eller möjlighet att bygga ut befintlig, översvämningsrisk, insatstid för polis och räddningstjänst, påverkan av buller från flygplats med mera.

Anstalten beräknas kunna stå klar om 7-10 år.

– Där vi finns brukar ingen vilja bli av med oss och vi brukar stanna länge, kommenterade regionchef Per Björkegren från Kriminalvården vid torsdagens presentation i kommunhuset i Svedala.
– Det har inte byggts en ny anstalt på 32 år i södra Sverige och det är litet historiskt att få vara med om den här processen.

Södra Sverige omfattar Skåne och Blekinge. Anstalter har lagts ner i både Malmö, Kristianstad och Karlskrona vilket gett upphov till den här nya etableringen.
Plan- och exploateringsutskottet i Svedala kommun godkände studien i onsdags och nästa beslutsinstans blir kommunstyrelsen i februari. Så småningom kommer några av alternativen att försvinna. Studien kan även leda till att nya alternativ kommer upp till diskussion.

– Planprocessen kommer att bli densamma som för alla andra liknande projekt, konstaterar stadsarkitekt Karin Gullberg. Enda skillnaden är att det här är mycket större men detaljplan kommer att upprättas precis som vid andra etableringar.
– Det finns ingen snabbblinje. Eftersom det rör sig om en etablering som innebär viktig samhällsnytta har länsstyrelsen sagt att den gärna vill vara stödjande i processen.

Läs mer:

Dagens fråga

Klarar Malmö FF att slå Wolfsburg på hemmaplan?

Loading ... Loading ...