Foto: TT

Sa­mernas rätt be­fästs i vik­tig hov­rätts­dom

Staten har inte jakt- och fis­ke­rätten på den mark som om­fattar Girjas sa­me­by. Det slår även hov­rätten fast i en dom ef­ter att tings­rättens ut­slag i sam­ma rikt­ning över­klagats.

Det här är en prin­ci­pi­ellt myc­ket vik­tig dom som ger sa­merna till­ba­ka den rätt de haft se­dan ur­min­nes tider att ut­nyttja marken i sa­me­byns om­rå­de till inte bara ren­sköt­sel utan ock­så för jakt och fis­ke.

För de no­ma­di­serande sa­merna var jakten och fis­ket ound­gäng­liga delar av livs­för­ingen och för­sörj­ningen med mat.

Det var först när staten började upp­muntra ko­lo­ni­se­ring av Norr­land ge­nom nyod­ling för jord­bruk, när be­folk­ningen börjat öka snabbare, som sa­mernas rät­tig­heter in­skrän­ktes. Nu får sa­merna till­ba­ka rätten.

Hov­rätts­domen blir san­no­likt pre­ju­di­cerande och där­med måste den til­lämpas även för andra sa­me­byar, allt­så i en stor del av Norr­land. Dock kan domen över­klagas till Högsta dom­stolen, och det skulle nog vara bra, efter­som hov­rätten ”luddade till” tings­rätts­domen så att det inte är helt klart vem som kan sälja jakt- och fis­ke­rät­tig­heter el­ler stoppa för­sälj­ning inom sa­me­byns om­rå­de. Det be­höver klaras ut tyd­ligare än vad hov­rätts­domen verkar göra.

Om domen inte över­klagas be­hövs san­no­likt riks­dags­be­slut som läg­ger fast hur det ska vara.

Det vik­tigaste är dock att sa­mernas mång­hund­ra­åriga sed­va­ne­rätt ska gälla, trots de lagar som staten stiftat de senaste 300 åren.

Dagens fråga

Tycker du om frågesport?

Loading ... Loading ...