SKB:s lager för låg- och medelaktivt avfall i Forsmark. Foto: TT

Inte sä­ker för­var­ing

Un­der 1970-talets sis­ta år var frå­gan om kärn­krafts­av­fallet en av de stora strids­frå­gorna i svensk po­li­tik. Thor­björn Fälldin (C) trodde att han stoppat kärn­kraften ge­nom att kräva att av­fal­let skulle kun­na tas om hand på att sä­kert sätt in­nan nya re­ak­torer skulle få starta. Men M och FP lurade honom med hjälp av ju­rister som sa att det räc­kte med att re­do­visa en tänk­bar tek­nik.
Nu, 40 år senare, har en tek­nik för att ta hand om och lagra 12 000 ton kärn­av­fall näs­tan 500 me­ter un­der jord i Fors­mark prövats av myn­dig­heterna. Slut­satsen är att ännu finns det ingen sä­ker me­tod.
På tis­dagen kom både Strålsäkerhetsmyndighetens och Mark- och mil­jö­dom­stolens ut­slag. SSM sade ja till att gå vidare med planerna på ett slut­för­var i Fors­mark, även om myn­dig­heten be­höver pröva många de­taljer ef­ter ett till­stånd från rege­ringen att starta byg­gan­det.
Men Mark- och mil­jö­dom­stolen sa nej. Även om SKB (Svensk kärn­bräns­le AB) har gjort en ”ge­di­gen ut­red­ning” finns det för stora oklar­heter i hur håll­bara kap­slarna, som ska in­ne­sluta av­fal­let och an­g­es som ”den pri­mära sä­ker­hets­fak­torn”, är för kor­ro­sion och ra­dio­ak­tiv strål­ning. Där­för be­hövs yt­ter­li­ga­re un­der­lag.
Me­toden är inte be­visat till­räck­ligt sä­ker är dom­stolens slut­sats och säger där­för nej till att ge sitt god­kän­nan­de.
Frå­gan skickas nu över till rege­ringen med de här två del­vis mot­stri­diga ytt­ran­dena. Tro­li­gen blir rege­ringen inte klar med sin be­döm­ning före valet, vil­ket gör att kärn­kraften på nytt kan bli en strids­frå­ga i val­rö­rel­sen.
Rim­ligt vore dock att rege­ringen gans­ka snabbt tar fasta på dom­stolens un­der­kän­nan­de av SKB:s an­sö­kan och be­gär de yt­ter­li­ga­re klar­läg­gan­den som dom­stolen pekat på och ock­så kräver den nya samlade sä­ker­hets­a­na­lys som krävs.
Dom­stolens ut­slag visar att sä­ker­hets­pro­blemen med det ra­dio­ak­tiva kärn­krafts­av­fallet inte är lösta på ett helt sä­kert sätt. Trots det måste de tu­sen­tals tonnen av­fall tas om hand så små­ning­om.

Dagens fråga

Betalar du med Skånetrafikens app när du åker buss?

Loading ... Loading ...