Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi i Malmö. Foto: TT

Sprid de stat­liga jobben

Ste­fan Löfven be­sökte Tull­ver­ket i Malmö i går. Då passade han på att kun­göra en ny om­gång ut­lo­ka­li­se­ring av stat­liga jobb från Stockholm. Un­ge­fär 100 tjänster på Tull­ver­ket ska flyttas från hu­vud­sta­den till landets tredje stad. Dess­utom ska Myn­dig­heten för till­gäng­liga me­di­er, som ar­be­tar bland an­nat med tal­tid­ningar och tal­böcker, flytta till Malmö, vil­ket in­ne­bär yt­ter­li­ga­re 100 jobb.
Kristianstad får ock­så runt 100 stat­liga jobb ge­nom att så­väl Trafikverket som Kro­no­fog­de­myn­dig­heten ska flytta ar­bets­upp­gifter och tjänster dit.
Sam­ti­digt med­delades att ock­så landets andra stad Göteborg samt Möln­dal och Bo­rås får till­sam­mans ett par hund­ra jobb från hu­vud­sta­den.
Att den största om­lo­ka­li­se­ringen i den här om­gången görs inom Stock­holms­re­gio­nen när Sida flyttar till Bot­kyr­ka har mind­re re­gio­nal be­ty­del­se men är för­stås vik­tigt för för­orts­kom­munen Bot­kyr­ka.
Är det över hu­vud taget bra att flytta ut jobb från Stockholm till andra delar av landet? Ja, själv­fal­let. I dag är en myc­ket stor del av statens verk­sam­het kon­cen­trerad till Stockholm och Sol­na. Det är orim­ligt, även om det ligger i hu­vud­stadens ka­rak­tär att cen­tral verk­sam­het finns där. Därför borde ett större grepp tagits den här gången.
Ti­digare ut­lo­ka­li­se­ringar visar att det går bra att sköta stat­liga verk även från orter som Norrköping, Jönköping, Östersund, Visby och Karls­kro­na.
Vik­tigare än att flytta ut be­fint­liga jobb är dock att från starten lo­ka­li­sera nya myn­dig­heter på andra orter än Stockholm och att stoppa den ned­lägg­ning av lo­kal­kon­tor som relativt de­cen­tra­li­serade myn­dig­heter som För­säk­rings­kas­san och Ar­bets­för­med­lingen länge sysslat med. Att det handlar om funk­tioner som ska ha kon­takt med med­bor­ga­rna, inte med rege­ring och riks­dag, gör cent­ra­li­ser­ingen än mer omo­ti­ve­rad.
Där­för kan Ste­fan Löfven gär­na slicka i sig lite be­röm för ut­lo­ka­li­se­ringarna, men vik­tigare är att pressen på myn­dig­heterna att stoppa cent­ra­li­ser­ing hårdnar.

Dagens fråga

Betalar du med Skånetrafikens app när du åker buss?

Loading ... Loading ...