En två­hund­ring i höjt barn­bi­drag, 300 kro­nor i höjt stu­die­bi­drag och någ­ra hund­ra i sän­kt skatt för en pen­sio­när är någ­ra re­form­er från rege­ringen det här året. Foto: TT

S-politik för ett samhälle som håller ihop

Vi so­ci­al­de­mo­krater tror på fram­tiden. Vårt mål är att var­je gen­er­a­tion ska få det bättre än sina för­äl­drar. Det kräver hand­lings­kraft, po­li­tiskt mod och eko­no­miska in­ves­te­ringar från en an­svars­full rege­ring.
Svensk ekonomi är stark. Den so­ci­al­de­mo­kra­tiskt ledda rege­ringen har ar­betat hårt för att få ord­ning på stats­fi­nanserna och satt an­svars­fulla in­ves­te­ringar i sam­hälls­byg­get före orättvisa skat­te­sänk­ningar.

Vi fick börja med att vända ett un­der­skott på 60 mil­jarder kro­nor från Al­li­ansens dagar. Rege­ringens fort­satta ar­be­te har gett ett nytt eko­no­miskt läge. Näs­ta år be­räknas över­skottet bli 80 mil­jarder kro­nor. Hälften av det vill vi an­vända till att be­ta­la av på stats­skulden. Den andra hälften vill vi an­vända till kraft­fulla in­ves­te­ringar i sam­hälls­byg­get. När Sve­ri­ges ekonomi går starkt tyc­ker vi det ska mär­kas i var­dagen för van­ligt folk.
Vi ser även en myc­ket po­si­tiv ut­veck­ling på arbetsmarknaden se­dan rege­ringen till­trädde med över 200 000 fler i ar­be­te. Ung­doms­ar­bets­lös­heten har hal­verats och är den lägsta se­dan 2003. Vi har klarat 90-dagarsgarantin för ung­domarna. Sys­sel­sätt­nings­graden för alla grupper ökar och ar­bets­lös­heten har gått ner med över en pro­cent­en­het se­dan vi till­trädde.

Det finns 100 000 le­diga jobb i Sverige, sam­ti­digt som ar­bets­lös­heten är för hög. Vår be­döm­ning är att ar­bets­lös­heten kommer att sjunka de kommande åren. Vi ser där­till att an­talet män­ni­skor som är be­ro­en­de av för­säk­ringar el­ler bi­drag för sin för­sörj­ning är på en his­to­riskt låg nivå.

Det är skarpa re­form­er som blir verk­lig­het näs­ta år. Vi ökar trygg­heten i sam­häl­let ge­nom att satsa mer på po­lis och för­svar men ock­så ge­nom att stärka sjuk­vården och sko­lan. Vi gör det bland an­nat bil­ligare att gå till tand­lä­ka­ren och in­för av­gifts­fri kol­lek­tiv­tra­fik för skol­ung­domar. Vi har för­dubblat in­tag­ningen till po­lis­ut­bild­ningen. Vi vill ha 10 000 fler po­lis­an­ställda till år 2024.

Vi vill ge barn­fa­miljerna en tryggare ekonomi näs­ta år. Barn­bi­draget kommer där­för att höjas med 200 kro­nor från och med mars 2018. Det gör även stu­die­bi­draget för gymn­asi­e­ung­domar, som kommer att be­ta­las ut re­tro­ak­tivt för mars–juni i juli månad 2018. Även stu­die­bi­draget till stu­denterna kommer att höjas den 1 juli. Det är första gången på över 10 år som bi­dragen höjs. Barn­bi­draget får man un­der den per­iod av livet när många be­höver det mest.

Det handlar to­talt om 1,3 mil­joner fa­miljer i Sverige som får ett höjt barn­bi­drag el­ler stu­die­bi­drag. Stu­denternas stu­die­bi­drag höjs med 300 kro­nor per stu­die­månad. Med den här typen av sats­ningar stärker vi den ge­ne­rella väl­färden och minskar där­i­ge­nom ojäm­lik­heten. Sverige ska hålla ihop.
Den som med slit och ar­be­te byggt vårt land ska ha en bra pen­si­on. Det är en del av den svenska mo­dellen. Sve­ri­ges två mil­joner pen­sio­närer för­tjänar trygg­het och ska inte ha den pen­sio­närs­skatt som Alliansen in­fö­rde. Där­för har rege­ringen tyd­ligt prio­ri­te­rat att satsa på pen­sio­närers ekonomi.
Näs­ta år sän­ker vi skatten för tre av fyra ål­ders­pen­sio­närer med upp till 410 kro­nor i må­naden. Sen tar vi näs­ta steg 2019 för att helt ha tagit bort pen­sio­närs­skatten 2020. Det­ta in­ne­bär att Sve­ri­ges pen­sio­närer näs­ta år i ge­nom­snitt kommer att ha fått över 1 100 kro­nor mer i plån­boken var­je månad, el­ler näs­tan 14 000 kro­nor mer per år.
För att för­bättra för dem som har det tuffast höjer vi näs­ta år bo­stads­tillägget för 290 000 pen­sio­närer med upp till 470 kro­nor per månad. Det­ta kommer att göra stor skill­nad för dem med tunna plån­böcker.

Skat­te­sänk­ningen till­sam­mans med det höjda bo­stads­tillägget in­ne­bär att en en­sam­stå­en­de pen­sio­när kan komma att få näs­tan 11 000 mer i plån­boken var­je år.
Vi kan nu visa kon­kreta re­sul­tat av so­ci­al­de­mo­kra­tisk po­li­tik med sats­ningar på van­ligt folk och ett sam­häl­le som håller ihop. Vi är stolta, men inte nöjda, och med ditt för­tro­en­de kan vi fort­sätta den­na re­form­po­li­tik.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×