Tullen har tre mobila scanners i landet men det är inte tillräckligt. Foto: TT

­Kontrollera utförsel vid gränsen

De utökade gräns­kon­trollerna dis­ku­teras till och från och vil­ka po­si­tiva och ne­ga­tiva ef­fekter de förr med sig för de re­san­de och för landet i stort.
Det som mer säl­lan dis­ku­teras är kon­troller av de for­don som lämnar landet.
Vi vet att myc­ket stöld­gods förs ut ur Sverige och det drabbar i syn­ner­het många skånska fö­re­tag och pri­vat­per­soner. Trots det saknas det åt­gärder för att eli­mi­nera pro­blemet.

Ett sätt att minska riskerna för den­na typ av stölder är att scanna de for­don som pas­serar så­väl Öresundsbron som hamnarna i söd­ra Sverige. Med ”scan­ner­bågar” för både tyngre for­don och per­son­bilar torde in­tres­set för att föra ut stöld­gods ur landet minska mar­kant.
Ge­nom att an­vända den­na tek­nik och ge­nom att an­ställa ett an­tal per­soner i Tull­ver­ket skulle vi minska både obe­hag och kost­nader för många drabbade i de syd­ligare delarna av Sverige.
Kost­naderna för in­ves­te­ringar och för att an­ställa, torde vägas upp av minskade kost­nader så­väl för be­rö­rda per­soner och fö­re­tag som för för­säk­rings­bo­lagen. Kost­nader för kri­mi­nal­vården borde ock­så minska. Po­lisen skulle få re­surser över till andra upp­drag om den gränsöverskridande kri­mi­na­li­teten minskar.

Vi vet att många vit­va­ror som ska in­stal­leras i ny­byg­ge för­svinner mel­lan av­last­ning och in­stal­la­ti­on. Vi vet att många lant­bruks­ma­skiner för­svinner. Vi vet att be­kämp­nings­me­del är at­trak­tivt att stjäla.
Det­ta är sy­ste­ma­tiska och åter­kom­man­de stölder, vil­ket nu finns som brotts­ru­bri­cer­ing i till­kän­na­gi­van­de till rege­ringen, tack vare Cen­ter­par­ti­et.

Ge­nom scan­ning av ut­gå­en­de for­don vid Öresundsbron och vid hamnarna i Helsingborg, Trel­le­borg, Ystad, Karls­hamn och Karls­kro­na, skulle myc­ket av den in­ter­na­tio­nella och gränsöverskridande brotts­lig­heten minska – till nytta och gläd­je för dem som an­nars skulle drabbas.

Som ett kom­ple­ment till det­ta krävs det en lag­änd­ring som med­ger tull­ver­ket att be­slag­ta for­donen och kvar­hålla chauf­förer och even­tu­ellt med­följande per­soner, till dess po­lis kommer och över­tar ären­det.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×