Mer svartarbete riskerar att bli följden av att rot-avdraget sänkts. Foto: TT

Åter­ställ rot-av­draget

När rege­ringen för två år se­dan för­sämrade ROT-av­draget, från 50 till 30 pro­cent av ar­bets­kost­naden, minskade mar­gi­nalerna för alla som vill re­no­vera el­ler bygga om. Sänk­ningen gjordes trots att ROT-av­draget upp­nådde sitt syf­te – att mot­verka svart­jobb.
In­tres­set för re­no­ve­ring och in­red­ning fort­sätter att vara stort, inte minst hos låg- och me­del­in­komst­ta­ga­re. Den cen­trala frå­gan är ändå vad en re­no­ve­ring el­ler till­bygg­nad kostar.
ROT-av­draget har gjort drömmar möj­liga för många som önskat sig ett nytt kök el­ler ett ny­må­lat var­dags­rum. Re­formen har ock­så ett brett folk­ligt stöd runt om i landet.

I Syd­sve­ri­ge tyc­ker 85 pro­cent av de till­frågade att ROT-av­draget är bra, en­ligt en helt ny un­der­sök­ning gjord av Kantar Sifo. 7 av 10 i re­gi­onen tror att vil­jan att köpa svart ar­bets­kraft skulle minska om ROT-av­draget åter­ställs till 50 pro­cent av ar­bets­kost­naden.
När­ma­re 8 av 10 tror att fler pri­vat­per­soner kommer att köpa vita hant­verks­tjänster om ROT-av­draget åter­ställs. Un­der­sök­ningen visar ock­så att fler än 6 av 10 tyc­ker att ROT-av­draget ska åter­ställas till 50 pro­cent av ar­bets­kost­naden

Re­sul­tatet är inte ovän­tat – re­formen är lyc­kad och alla har nå­got att vinna på den. Kost­naden för pri­vat­per­sonen blir mind­re.
Den sunda kon­kur­rensen ökar när ose­ri­ösa fö­re­ta­ga­re i branschen trängs bort och hant­ver­ka­rna som utf­ör vita jobb får pen­si­on, av­tals­en­lig lön och en sä­krare ar­bets­mil­jö.

Mer ovän­tat är att rege­ringen och fi­nans­mi­nis­ter Magdalena Andersson (S) inte tyc­ks inse att ROT-av­draget, in­nan sänk­ningen, mot­verkade fusk och svart­ar­be­te – sam­ti­digt som den skapade fler nya jobb. Bara i må­le­ri­branschen skapades på kort tid drygt 2 000 nya, vita jobb.
Var­je ex­tra ar­bets­till­fäl­le är an­ge­lä­get när vi står in­för ut­ma­ningen att eta­blera unga och ny­an­lända på arbetsmarknaden.

Fort­sätter svart­ar­be­tet att öka för­lo­rar vi skat­te­in­täkter till vård, skola och om­sorg, vil­ket på­verkar hela sam­hälls­byg­get. Så när rege­ringen av­står ett verk­tyg mot svart­jobb, som visat sig fun­gera myc­ket väl, vill vi inom branschen veta vad fi­nans­mi­nis­tern tänker sig i stället?

Ny­fi­ken­heten är stor.
Det är inte rim­ligt att för­därva en re­form, som både är upp­skattad hos all­män­heten och fun­gerar, utan att kun­na visa på ett lika bra al­ter­na­tiv. Där­för be­höver Magdalena Andersson åter­ställa ROT-av­draget!

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×