Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Foto: Hans Bryngelson

Enas om snabb­tågen

Vänd på alla stenar för fi­nan­sie­ringen av snabb­tågs­järn­vägen, lovade in­fra­struk­tur­mi­nis­ter Tomas Eneroth (S), vid Bygg­in­du­striernas ”in­fra­topp­mö­te” i Häss­le­holm i fre­dags.
Han öppnade för en dis­kus­sion om både lå­ne­fi­nan­sie­ring, OPS (of­fent­lig-pri­vat sam­ver­kan) och gröna ob­li­ga­tioner, som fö­re­slogs av en ut­red­ning här­om­da­gen.
Det stämde inte rik­tigt över­ens med vad fi­nans­mi­nis­ter Magdalena Andersson sagt ti­digare, men bud­skapet upp­skattades av den hund­ra­hövdade pu­bliken som mes­ta­dels be­stod av kom­mu­nala po­li­ti­ker och tjäns­te­män samt fö­re­trä­da­re för olika bygg­fö­re­tag och fack­liga re­pre­sen­tanter.
Eneroth lovade ock­så bjuda in allians­par­tierna till överläggningar om snabb­tågen för att för­söka få till stånd en ge­men­sam lös­ning. För det handlar om stora pengar som ska in­ve­steras un­der lång tid. Då be­hövs en bred ma­jo­ri­tet så inte ett startat pro­jekt av­blåses ef­ter näs­ta val.
Men Eneroth har lovat bjuda in flera gånger ti­digare på olika kon­fe­renser och än har inte par­tierna fått nå­gon in­bju­dan. Vi be­höver ett da­tum påpekade Cen­terns tra­fik­ta­les­man An­ders Åkesson.
Tra­fik­verkets ge­ne­ral­di­rek­tör Lena Erix­on av­svor sig an­svar för den långa bygg­pe­ri­oden i sitt för­slag. Hon har bara följt rege­ringens di­rek­tiv och har in­get emot snabbare bygg­tid.
Ca­tha­ri­na Håkansson-Boman från den just av­slu­tade Sve­ri­ge­för­hand­lingen på­minde om att av­talen med kom­munerna ut­går från att järn­vägen ska vara klar 2035. Om be­slu­ten blir an­nor­lunda kan kom­muner och re­gi­oner säga upp av­talen om med­fi­nan­si­er­ing.
Så av många skäl finns det an­led­ning för Tomas Eneroth att verk­li­gen skicka över in­bju­dan, inte bara parta om den. Allians­par­tierna måste ena sig om att stå för sina val­löf­ten om snabb­tåg. Då kan en fi­nan­sie­ring som inte be­höver räknas av mot stats­bud­geten di­rekt hittas. Det krävs om snabba ­tåg ska bli verk­lig­het snabbt.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev