En gång- och cykelväg från Sövestad till Hedeskoga håller på att anläggas. Arkivbild

Ny strategi ska få fler att välja cykel

ystad Ystads kommun vill få fler invånare att välja cykeln före bilen genom att bygga ut cykelnätet.
I år byggs två cykelvägar klart, en mellan Hedeskoga och Sövestad och en mellan Ystad och Stora Herrestad.
Den nya cykelplanen för 2018-2028 är klar för beslut.

– Det är ett omfattande och ett bra dokument som jag hoppas ska leda till att fler väljer cykeln, framför allt på de kortare sträckorna, säger projektledare Tobias Gustafsson, gatu- och trafikingenjör på samhällsbyggnadsavdelningen.
Målen med cykelplanen är att skapa förutsättningar för en attraktivare cykelupplevelse som lockar fler att välja cykeln i stället för bilen och att länka samman tätorten med byarna och landsbygden med ett cykelnät. Det sistnämnda var ett önskemål från byalag under cykelplanens remissrunda i mars-april i fjol. Nätet ska också gynna turismen och rekreationscyklingen.

Förhoppningen är att antalet cykelresor ska öka med 35 procent fram till 2028 och samtidigt ska inte antalet skadade cyklister öka.
– Vi ska bygga säkrare cykelvägar, det kan exempelvis ske genom att ta bort höga kantstenar och ha bättre snöröjning. 70 procent av cykelolyckorna är ju singelolyckor, förklarar Tobias Gustafsson.
Antalet cyklister kontrolleras genom årliga cykeltrafikräkningar på cykelvägnätet. De första mätningarna görs i år.

I dag finns det utbyggda cykelvägar mellan Ystad och Svarte, Hedeskoga, Nybrostrand och Köpingebro.
Dessutom håller Vägverket med kommunen som delfinansiär på att bygga cykelvägar mellan Ystad och Stora Herrestad och mellan Hedeskoga och Sövestad vilka ska vara klara i år.
En cykelväg planeras också mellan Hammar-Kåseberga och Skillinge.
– Den information som vi har fått av Trafikverket ska den cykelvägen vara klar för invigning 2022, säger Tobias Gustafsson.

Det är Tobias Gustafsson som har tagit fram cykelplanen tillsammans med en arbetsgrupp och konsultföretaget Ramböll.
Den innehåller en beskrivning av cyklandet i Ystad och befintliga cykelvägar och åtgärder för att öka cyklandet, bland annat genom fler väderskyddade och stöldsäkra cykelparkeringar. Det ska öka möjligheten till kombiresor där en del av resan görs med cykel, en del med kollektivtrafiken.

– Ett annat sätt att öka cyklandet är att förbättra standarden på de befintliga cykelvägarna och ta bort felande länkar genom att anlägga cykelvägar på vissa sträckor. Hyrcyklar finns med som förslag, men det är inte aktuellt ännu, säger Tobias Gustafsson.

En förbättrad cykelinfrastruktur innebär bland annat bättre förutsättningar för gående.
Dessutom ger en ökad gång- och cykeltrafik förutsättningar för mer liv och möten i de offentliga miljöerna vilket i sin tur kan främja en tryggare stad. Ett minskat bilanvändande ger också positiva effekter på folkhälsan och miljön genom mindre utsläpp.
Cykelplanen omfattar hela Ystad kommun och även sträckor på landsbygden som är viktiga ur ett cykelperspektiv.
Kommunstyrelsens arbetsutskott antog cykelplanen i onsdags och nu ska den vidare kommunstyrelsen för beslut den 24 januari.
Jari Markkanen

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×